صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گوهرفام امید
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۶۰۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۴۳۶۹۰
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ سهام سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی
۶۱ ۱۳۹۹/۰۱/۰۸ ۵۶۷,۷۱۲ ۸۹.۶۳ % ۶,۴۲۱ ۱.۰۱ % ۰ ۰ % ۴۴,۵۷۱ ۷.۰۴ % ۱۴,۶۵۶ ۲.۳۱ % ۵۶۷,۷۱۲ ۸۹.۶۳ %
۶۲ ۱۳۹۹/۰۱/۰۷ ۵۶۷,۷۱۲ ۸۹.۶۳ % ۶,۴۲۱ ۱.۰۱ % ۰ ۰ % ۴۴,۵۷۱ ۷.۰۴ % ۱۴,۶۵۷ ۲.۳۱ % ۵۶۷,۷۱۲ ۸۹.۶۳ %
۶۳ ۱۳۹۹/۰۱/۰۶ ۵۶۷,۷۱۲ ۸۹.۶۳ % ۶,۴۲۱ ۱.۰۱ % ۰ ۰ % ۴۴,۵۷۱ ۷.۰۴ % ۱۴,۶۵۸ ۲.۳۱ % ۵۶۷,۷۱۲ ۸۹.۶۳ %
۶۴ ۱۳۹۹/۰۱/۰۵ ۵۷۳,۱۰۹ ۹۰.۵۲ % ۶,۳۸۸ ۱.۰۱ % ۰ ۰ % ۳۷,۲۹۲ ۵.۸۹ % ۱۶,۳۳۲ ۲.۵۸ % ۵۷۳,۱۰۹ ۹۰.۵۲ %
۶۵ ۱۳۹۹/۰۱/۰۴ ۶۰۷,۸۲۰ ۹۰.۷۸ % ۶,۳۷۵ ۰.۹۵ % ۰ ۰ % ۴۵,۲۰۷ ۶.۷۵ % ۱۰,۱۷۵ ۱.۵۲ % ۶۰۷,۸۲۰ ۹۰.۷۸ %
۶۶ ۱۳۹۹/۰۱/۰۳ ۶۰۷,۸۲۰ ۹۰.۷۸ % ۶,۳۷۵ ۰.۹۵ % ۰ ۰ % ۴۵,۲۰۷ ۶.۷۵ % ۱۰,۱۷۶ ۱.۵۲ % ۶۰۷,۸۲۰ ۹۰.۷۸ %
۶۷ ۱۳۹۹/۰۱/۰۲ ۶۰۷,۸۲۰ ۹۰.۷۸ % ۶,۳۷۵ ۰.۹۵ % ۰ ۰ % ۴۵,۲۰۷ ۶.۷۵ % ۱۰,۱۷۷ ۱.۵۲ % ۶۰۷,۸۲۰ ۹۰.۷۸ %
۶۸ ۱۳۹۹/۰۱/۰۱ ۶۰۷,۸۲۰ ۹۰.۷۸ % ۶,۳۷۵ ۰.۹۵ % ۰ ۰ % ۴۵,۲۰۷ ۶.۷۵ % ۱۰,۱۷۷ ۱.۵۲ % ۶۰۷,۸۲۰ ۹۰.۷۸ %
۶۹ ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ ۶۰۷,۸۲۰ ۹۰.۸۲ % ۶,۳۷۵ ۰.۹۵ % ۰ ۰ % ۴۴,۸۹۴ ۶.۷۱ % ۱۰,۱۷۹ ۱.۵۲ % ۶۰۷,۸۲۰ ۹۰.۸۲ %
۷۰ ۱۳۹۸/۱۲/۲۸ ۶۰۷,۸۲۰ ۹۰.۸۲ % ۶,۳۷۵ ۰.۹۵ % ۰ ۰ % ۴۴,۸۹۴ ۶.۷۱ % ۱۰,۱۸۰ ۱.۵۲ % ۶۰۷,۸۲۰ ۹۰.۸۲ %