صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گوهرفام امید
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۶۰۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۴۳۶۹۰
اساسنامه صندوق
اساسنامه
تاریخ بارگذاری توضیحات دانلود
۱۳۹۷/۰۸/۲۷ AsasName اساسنامه
تغییرات اساسنامه
تاریخ بارگذاری توضیحات دانلود
۱۳۹۹/۰۱/۳۰ روزنامه رسمی صاحبان امضامجاز تغییرات اساسنامه
۱۳۹۸/۰۹/۰۴ تصمیمات مجمع مورخ ۱۳۹۸۰۷۲۰ صندوق سرمایه گذاری بازارگردانی گوهرفام امید(تصویب صورت مالی سالانه .روزنامه کثیر الانتشارو تصویب تصدی ارکان صندوق) تغییرات اساسنامه