صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گوهرفام امید
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۶۰۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۴۳۶۹۰
مجامع صندوق
ردیف توضیحات دانلود تاریخ
۱ روزنامه اطلاعات به شماره ۲۷۵۵۲ صندوق گوهرفام امید در خصوص صاحبان امضا مجاز مورخ ۱۳۹۹/۰۲/۱۷ دریافت خبر ۱۳۹۹/۰۳/۱۰
۲ روزنامه اطلاعات به شماره ۲۷۵۰۹ صندوق گوهرفام امید در خصوص تصویب ترازنامه و صورت سود وزیان و و تعیین روزنامه کثیرالانتشار و ارکان صندوق دریافت خبر ۱۳۹۹/۰۲/۰۲
۳ تصميمات مجمع مورخ ۱۳۹۸۰۸۲۶ صندوق سرمايه گذاري بازارگرداني گوهرفام اميد(درخصوص تغییر متولی )(اصلاحیه) دریافت خبر ۱۳۹۹/۰۱/۳۱
۴ تصميمات مجمع مورخ ۱۳۹۸۰۸۲۶ صندوق سرمايه گذاري بازارگرداني گوهرفام اميد(درخصوص اصلاح اساسنامه )(اصلاحیه) دریافت خبر ۱۳۹۹/۰۱/۳۱
۵ روزنامه رسمی به شماره ۲۱۸۲۷ صندوق گوهرفام امید در خصوص تصویب ترازنامه و صورت سود وزیان و و تعیین روزنامه کثیرالانتشار و ارکان صندوق دریافت خبر ۱۳۹۸/۱۲/۰۴
۶ روزنامه اطلاعات به شماره ۲۷۴۸۹ صندوق گوهرفام امید در خصوص اصلاح بندهای امیدنامه مورخ ۱۳۹۸/۱۱/۱۲ دریافت خبر ۱۳۹۸/۱۱/۱۶
۷ روزنامه اطلاعات به شماره ۲۷۴۸۶ صندوق گوهرفام امید در خصوص تغییر متولی مورخ ۹۸/۱۱/۰۶ دریافت خبر ۱۳۹۸/۱۱/۰۶
۸ تصميمات مجمع مورخ ۱۳۹۸۰۸۲۶ صندوق سرمايه گذاري بازارگرداني گوهرفام اميد(درخصوص اصلاح اساسنامه و تغییر متولی)) دریافت خبر ۱۳۹۸/۱۰/۳۰
۹ تصميمات مجمع مورخ ۱۳۹۸۰۸۲۶ صندوق سرمايه گذاري بازارگرداني گوهرفام اميد(درخصوص اصلاح امیدنامه) دریافت خبر ۱۳۹۸/۱۰/۳۰
۱۰ روزنامه اطلاعات به شماره ۲۷۴۳۵ صندوق گوهرفام امید در خصوص افزایش دامنه مظنه نمادهای مشمول بازارگردانی از ۲.۵ درصد به ۳ درصد مورخ ۱۳۹۸/۰۹/۰۶ دریافت خبر ۱۳۹۸/۰۹/۰۶
۱۱ اسامی حاضرین در مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گوهرفام امید مورخ ۱۳۹۸/۰۸/۲۶ دریافت خبر ۱۳۹۸/۰۸/۲۶
۱۲ دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازار گردانی گوهرفام امید مورخ ۱۳۹۸۰۸۲۶ دریافت خبر ۱۳۹۸/۰۸/۱۴
۱۳ اسامی حاضرین در مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گوهرفام امید مورخ ۱۳۹۸/۰۷/۲۰ دریافت خبر ۱۳۹۸/۰۷/۲۰
۱۴ دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری اخحتصاصی بازار گردانی گوهرفام امیدمورخ ۱۳۹۸۰۷۲۰ دریافت خبر ۱۳۹۸/۰۷/۰۷
۱۵ تصمیمات مجمع مورخ ۱۳۹۸۰۶۱۳ صندوق سرمايه گذاري اختصاصي بازارگرداني گوهر فام اميد در خصوص افزایش سقف هزینه ها و حذف شرکت مرجان کار از فعالیت بازارگردانی دریافت خبر ۱۳۹۸/۰۶/۲۷
۱۶ اسامی حاضرین در مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گوهرفام امید مورخ ۱۳۹۸/۰۶/۱۳ دریافت خبر ۱۳۹۸/۰۶/۱۳
۱۷ دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازار گردانی گوهرفام امید مورخ ۱۳۹۸۰۶۱۳ دریافت خبر ۱۳۹۸/۰۶/۰۳
۱۸ تصمیمات مجمع مورخ ۱۳۹۸.۰۳.۰۱ صندوق سرمايه گذاري اختصاصي بازارگرداني گوهر فام اميد در خصوص حق عضویت در کانون کارگزاران دریافت خبر ۱۳۹۸/۰۳/۲۲
۱۹ تصمیمات مجمع مورخ ۱۳۹۸.۰۳.۰۱ صندوق سرمايه گذاري اختصاصي بازارگرداني گوهر فام اميد در خصوص تغییر حسابرس دریافت خبر ۱۳۹۸/۰۳/۲۲
۲۰ تصمیمات مجمع صندوق سرمایه گذاری (صندوق سرمايه گذاري اختصاصي بازارگرداني گوهر فام اميد) دریافت خبر ۱۳۹۸/۰۳/۱۲
۲۱ تصمیمات مجمع صندوق سرمایه گذاری (صندوق سرمايه گذاري اختصاصي بازارگرداني گوهر فام اميد) دریافت خبر ۱۳۹۸/۰۳/۱۲
۲۲ لیست حاضرین در مجمع موسس مورخ ۱۳۹۷/۰۶/۰۴ دریافت خبر ۱۳۹۷/۱۰/۰۴