صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گوهرفام امید
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۶۰۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۴۳۶۹۰
مجامع صندوق
ردیف توضیحات دانلود تاریخ
۱ دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازار گردانی گوهرفام امید مورخ ۱۳۹۸۰۸۲۶ دریافت خبر ۱۳۹۸/۰۸/۱۴
۲ اسامی حاضرین در مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گوهرفام امید مورخ ۱۳۹۸/۰۷/۲۰ دریافت خبر ۱۳۹۸/۰۷/۲۰
۳ دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری اخحتصاصی بازار گردانی گوهرفام امیدمورخ ۱۳۹۸۰۷۲۰ دریافت خبر ۱۳۹۸/۰۷/۰۷
۴ تصمیمات مجمع مورخ ۱۳۹۸۰۶۱۳ صندوق سرمايه گذاري اختصاصي بازارگرداني گوهر فام اميد در خصوص افزایش سقف هزینه ها و حذف شرکت مرجان کار از فعالیت بازارگردانی دریافت خبر ۱۳۹۸/۰۶/۲۷
۵ اسامی حاضرین در مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گوهرفام امید مورخ ۱۳۹۸/۰۶/۱۳ دریافت خبر ۱۳۹۸/۰۶/۱۳
۶ دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازار گردانی گوهرفام امید مورخ ۱۳۹۸۰۶۱۳ دریافت خبر ۱۳۹۸/۰۶/۰۳
۷ تصمیمات مجمع مورخ ۱۳۹۸.۰۳.۰۱ صندوق سرمايه گذاري اختصاصي بازارگرداني گوهر فام اميد در خصوص حق عضویت در کانون کارگزاران دریافت خبر ۱۳۹۸/۰۳/۲۲
۸ تصمیمات مجمع مورخ ۱۳۹۸.۰۳.۰۱ صندوق سرمايه گذاري اختصاصي بازارگرداني گوهر فام اميد در خصوص تغییر حسابرس دریافت خبر ۱۳۹۸/۰۳/۲۲
۹ تصمیمات مجمع صندوق سرمایه گذاری (صندوق سرمايه گذاري اختصاصي بازارگرداني گوهر فام اميد) دریافت خبر ۱۳۹۸/۰۳/۱۲
۱۰ تصمیمات مجمع صندوق سرمایه گذاری (صندوق سرمايه گذاري اختصاصي بازارگرداني گوهر فام اميد) دریافت خبر ۱۳۹۸/۰۳/۱۲
۱۱ لیست حاضرین در مجمع موسس مورخ ۱۳۹۷/۰۶/۰۴ دریافت خبر ۱۳۹۷/۱۰/۰۴