صاحبان واحدهاي ممتاز

 

رديف نام تعداد
1 شرکت سرمایه گذاری توسعه گوهران امید (سهامی عام)
72,900
2 شرکت مدیریت انرژی امید تابان هور (سهامی عام) 8،100