سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گوهرفام امید
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۶۰۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۴۳۶۹۰
بازده دوره ای صندوق
اطلاعات بازدهی صندوق شامل بازدهی سالانه صندوق از ابتدای تاسیس تا پایان سال شمسی گذشته به تفکیک هر سال شمسی، بازدهی سالانه صندوق از ابتدای سال شمسی جاری تا تاریخ گزارش بطور روزانه، بازدهی صندوق در یکسال، سه ماهه، یک ماه، و یک هفته گذشته و نمودار بازدهی هفتگی صندوق از ابتدای تاسیس در مقایسه با نمودار بازدهی هفتگی کل بورس اوراق بهادار تهران
درجدول زیر بصورت ساده و سالانه شده ارائه که به روزرسانی آن در پایان هر هفته صورت می‌پذیرد.

توضیحات از تاریخ تا تاریخ بازدهی صندوق بازدهی بازار
روز اخیر ۱۳۹۸/۰۶/۲۴ ۱۳۹۸/۰۶/۲۵ %۰.۰۰۵
هفته گذشته ۱۳۹۸/۰۶/۱۸ ۱۳۹۸/۰۶/۲۵ %۰.۸۷۴
ماه گذشته ۱۳۹۸/۰۵/۲۶ ۱۳۹۸/۰۶/۲۵ %۹.۸۳۵
۳ ماه اخیر ۱۳۹۸/۰۳/۲۸ ۱۳۹۸/۰۶/۲۵ %۲۴.۶۳
۶ ماه ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ ۱۳۹۸/۰۶/۲۵ %۵۴.۱۰۱
یک سال اخیر ۱۳۹۷/۰۶/۲۵ ۱۳۹۸/۰۶/۲۵
تا زمان انتشار ۱۳۹۷/۰۷/۲۸ ۱۳۹۸/۰۶/۲۵ %۳۳.۵۰۶
حداکثر بازده هفتگی از تاریخ تاسیس %۷۹۱۱ %۵۴۵۷
حداقل بازده هفتگی از تاریخ تاسیس (۹۹.۷۷)% (۹۷.۴۶)%