صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گوهرفام امید
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۶۰۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۴۳۶۹۰
بازده دوره ای صندوق
اطلاعات بازدهی صندوق شامل بازدهی سالانه صندوق از ابتدای تاسیس تا پایان سال شمسی گذشته به تفکیک هر سال شمسی، بازدهی سالانه صندوق از ابتدای سال شمسی جاری تا تاریخ گزارش بطور روزانه، بازدهی صندوق در یکسال، سه ماهه، یک ماه، و یک هفته گذشته و نمودار بازدهی هفتگی صندوق از ابتدای تاسیس در مقایسه با نمودار بازدهی هفتگی کل بورس اوراق بهادار تهران
درجدول زیر بصورت ساده و سالانه شده ارائه که به روزرسانی آن در پایان هر هفته صورت می‌پذیرد.

توضیحات از تاریخ تا تاریخ بازدهی صندوق بازدهی بازار
روز اخیر ۱۳۹۸/۰۸/۲۳ ۱۳۹۸/۰۸/۲۴ (۰.۰۰۶)%
هفته گذشته ۱۳۹۸/۰۸/۱۷ ۱۳۹۸/۰۸/۲۴ (۰.۹۶۳)% %۰.۵۷۷
ماه گذشته ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ۱۳۹۸/۰۸/۲۴ %۰.۴۸۷ (۰.۸۲۲)%
۳ ماه اخیر ۱۳۹۸/۰۵/۲۶ ۱۳۹۸/۰۸/۲۴ %۱۰.۴۷۴ %۱۷.۴۷۸
۶ ماه ۱۳۹۸/۰۲/۲۹ ۱۳۹۸/۰۸/۲۴ %۳۰.۰۳۱ %۴۴.۲۷۶
یک سال اخیر ۱۳۹۷/۰۸/۲۴ ۱۳۹۸/۰۸/۲۴ %۲۳.۲۷۸ %۶۸.۷۳۸
تا زمان انتشار ۱۳۹۷/۰۷/۲۸ ۱۳۹۸/۰۸/۲۴ %۳۴.۲۸۳ %۶۲.۱۰۸
حداکثر بازده هفتگی از تاریخ تاسیس %۱۰۷۷۷ %۵۴۵۷
حداقل بازده هفتگی از تاریخ تاسیس (۹۹.۷۷)% (۹۷.۴۶)%