صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گوهرفام امید
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۶۰۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۴۳۶۹۰
بازده روزانه صندوق
ردیف تاریخ بازده روزانه صندوق بازدهی روزانه شاخص بازدهی سالانه شده صندوق بازدهی سالانه شده شاخص
۱ ۱۳۹۹/۰۴/۱۷ ۳.۴۲ ۰.۶۱ ۲.۱۲E+۰۷ ۸۳۶.۸
۲ ۱۳۹۹/۰۴/۱۶ ۲.۱۸ ۴.۸۹ ۲۶۴,۱۵۶.۵۶ ۳,۷۳۳,۴۹۷,۲۶۳.۲۷
۳ ۱۳۹۹/۰۴/۱۵ ۳.۱۵ ۲.۱ ۸.۲E+۰۶ ۱۹۶,۴۶۲.۷۶
۴ ۱۳۹۹/۰۴/۱۴ ۳.۰۵ ۰.۵۲ ۵.۸۲E+۰۶ ۵۷۵.۸
۵ ۱۳۹۹/۰۴/۱۳ ۰ ۰ (۱.۵۱) ۰
۶ ۱۳۹۹/۰۴/۱۲ ۰ ۰ (۱.۵۲) ۰
۷ ۱۳۹۹/۰۴/۱۱ ۳.۱۲ ۴.۲۷ ۷.۳۲E+۰۶ ۴۲۵,۳۹۵,۷۱۶.۸۴
۸ ۱۳۹۹/۰۴/۱۰ ۳.۸۳ ۴.۳۸ ۹.۰۴E+۰۷ ۶۲۶,۰۹۶,۳۶۸.۹۲
۹ ۱۳۹۹/۰۴/۰۹ (۲.۳۷) (۰.۶۷) (۹۹.۹۸) (۹۱.۴۷)
۱۰ ۱۳۹۹/۰۴/۰۸ ۱.۰۳ ۱.۷۵ ۴,۱۶۰.۸ ۵۶,۳۳۷.۱۸
۱۱ ۱۳۹۹/۰۴/۰۷ ۳.۵۹ ۳.۳ ۳.۹۴E+۰۷ ۱۴,۰۰۵,۲۶۵.۰۸
۱۲ ۱۳۹۹/۰۴/۰۶ ۰ ۰ (۱.۵۳) ۰
۱۳ ۱۳۹۹/۰۴/۰۵ ۰ ۰ (۱.۵۲) ۰
۱۴ ۱۳۹۹/۰۴/۰۴ ۱.۵۷ ۲.۰۴ ۲۹,۵۶۷.۹۱ ۱۶۰,۳۴۰.۳۶
۱۵ ۱۳۹۹/۰۴/۰۳ ۳.۲۶ ۳.۶۹ ۱.۲E+۰۷ ۵۵,۳۲۶,۰۶۷.۵۶
۱۶ ۱۳۹۹/۰۴/۰۲ ۳.۲۸ ۳.۱۳ ۱.۳۲E+۰۷ ۷,۶۹۰,۶۲۰.۲۴
۱۷ ۱۳۹۹/۰۴/۰۱ (۰.۱۶) ۲.۳۸ (۴۳.۹۶) ۵۳۰,۵۸۶.۹۸
۱۸ ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ ۲.۲۷ ۳.۳۳ ۳۶۰,۷۶۳.۲۴ ۱۵,۴۹۷,۳۳۸.۳۱
۱۹ ۱۳۹۹/۰۳/۳۰ ۰ ۰ (۱.۴۵) ۰
۲۰ ۱۳۹۹/۰۳/۲۹ ۰ ۰ (۱.۴۴) ۰