صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گوهرفام امید
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۶۰۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۴۳۶۹۰
شعبه‌های صندوق
نام شعبه آدرس مدیر ثبت تلفن
مرکزی تهران مهرداد محمدبیگلو