صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گوهرفام امید
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۶۰۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۴۳۶۹۰
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ سهام سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی
۱ ۱۳۹۹/۰۳/۰۶ ۷۱۷,۲۲۳ ۶۹.۰۳ % ۹۴,۲۷۹ ۹.۰۷ % ۰ ۰ % ۲۱۲,۹۷۳ ۲۰.۵ % ۱۴,۵۴۸ ۱.۴ % ۷۱۵,۷۲۲ ۶۸.۸۸ %
۲ ۱۳۹۹/۰۳/۰۵ ۷۱۶,۳۲۱ ۶۸.۹۸ % ۹۴,۵۵۱ ۹.۱ % ۰ ۰ % ۲۱۳,۱۰۰ ۲۰.۵۲ % ۱۴,۵۴۱ ۱.۴ % ۷۱۴,۶۵۴ ۶۸.۸۲ %
۳ ۱۳۹۹/۰۳/۰۴ ۷۱۶,۳۲۱ ۶۸.۹۸ % ۹۴,۵۵۱ ۹.۱ % ۰ ۰ % ۲۱۳,۱۰۰ ۲۰.۵۲ % ۱۴,۵۳۴ ۱.۴ % ۷۱۴,۶۵۴ ۶۸.۸۲ %
۴ ۱۳۹۹/۰۳/۰۳ ۷۱۶,۳۲۱ ۶۸.۹۸ % ۹۴,۵۵۱ ۹.۱ % ۰ ۰ % ۲۱۳,۱۰۰ ۲۰.۵۲ % ۱۴,۵۲۷ ۱.۴ % ۷۱۴,۶۵۴ ۶۸.۸۲ %
۵ ۱۳۹۹/۰۳/۰۲ ۷۱۱,۵۹۶ ۶۸.۸۶ % ۹۴,۲۹۰ ۹.۱۲ % ۰ ۰ % ۱۹۲,۳۱۳ ۱۸.۶۱ % ۳۵,۱۸۰ ۳.۴ % ۷۰۹,۷۸۳ ۶۸.۶۹ %
۶ ۱۳۹۹/۰۳/۰۱ ۷۱۱,۵۹۶ ۶۸.۸۶ % ۹۴,۲۹۰ ۹.۱۲ % ۰ ۰ % ۱۹۲,۳۱۳ ۱۸.۶۱ % ۳۵,۱۷۳ ۳.۴ % ۷۰۹,۷۸۳ ۶۸.۶۹ %
۷ ۱۳۹۹/۰۲/۳۱ ۷۱۱,۵۹۶ ۶۸.۹۵ % ۹۴,۲۹۰ ۹.۱۴ % ۰ ۰ % ۱۹۱,۰۲۴ ۱۸.۵۱ % ۳۵,۱۶۶ ۳.۴۱ % ۷۰۹,۷۸۳ ۶۸.۷۷ %
۸ ۱۳۹۹/۰۲/۳۰ ۷۲۱,۸۵۰ ۷۰.۰۹ % ۹۴,۵۴۰ ۹.۱۸ % ۰ ۰ % ۱۷۴,۳۲۷ ۱۶.۹۳ % ۳۹,۱۳۷ ۳.۸ % ۷۲۰,۰۶۲ ۶۹.۹۲ %
۹ ۱۳۹۹/۰۲/۲۹ ۷۳۶,۸۱۵ ۶۹.۵۵ % ۹۴,۵۰۶ ۸.۹۲ % ۰ ۰ % ۲۲۶,۴۳۴ ۲۱.۳۷ % ۱,۶۵۴ ۰.۱۶ % ۷۳۵,۱۷۰ ۶۹.۳۹ %
۱۰ ۱۳۹۹/۰۲/۲۸ ۷۴۷,۰۵۶ ۷۱.۷ % ۲۹,۱۸۵ ۲.۸ % ۰ ۰ % ۲۶۴,۰۰۹ ۲۵.۳۴ % ۱,۶۵۵ ۰.۱۶ % ۷۴۵,۵۴۷ ۷۱.۵۶ %