صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گوهرفام امید
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۶۰۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۴۳۶۹۰
ترکیب داراییهای روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ سهام سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی
۱ ۱۳۹۸/۰۷/۲۳ ۳۴۹,۷۷۱ ۸۶.۴۹ % ۱۶,۳۲۶ ۴.۰۴ % ۰ ۰ % ۲۹,۲۵۸ ۷.۲۴ % ۹,۰۳۸ ۴.۴۳ % ۳۴۷,۰۱۰ ۸۵.۸۱ %
۲ ۱۳۹۸/۰۷/۲۲ ۳۵۴,۶۴۹ ۸۷.۷ % ۱۶,۳۲۹ ۴.۰۴ % ۰ ۰ % ۲۴,۳۶۶ ۶.۰۳ % ۹,۰۳۵ ۴.۴۳ % ۳۵۱,۸۱۹ ۸۷ %
۳ ۱۳۹۸/۰۷/۲۱ ۳۵۵,۲۲۴ ۸۶.۱۴ % ۱۸,۸۵۹ ۴.۵۷ % ۰ ۰ % ۲۹,۲۶۲ ۷.۱ % ۹,۰۳۱ ۴.۳۵ % ۳۵۳,۲۳۹ ۸۵.۶۶ %
۴ ۱۳۹۸/۰۷/۲۰ ۳۴۶,۰۹۷ ۸۵.۴۷ % ۱۸,۸۴۹ ۴.۶۶ % ۰ ۰ % ۳۰,۹۴۳ ۷.۶۴ % ۹,۰۲۸ ۴.۴۳ % ۳۴۴,۳۶۵ ۸۵.۰۵ %
۵ ۱۳۹۸/۰۷/۱۹ ۳۲۸,۸۵۷ ۸۳.۳۴ % ۱۸,۸۴۱ ۴.۷۷ % ۰ ۰ % ۳۷,۶۰۰ ۹.۵۳ % ۹,۲۹۴ ۴.۶۱ % ۳۲۷,۴۳۲ ۸۲.۹۸ %
۶ ۱۳۹۸/۰۷/۱۸ ۳۲۸,۸۵۷ ۸۳.۳۴ % ۱۸,۸۴۱ ۴.۷۸ % ۰ ۰ % ۳۷,۶۰۰ ۹.۵۳ % ۹,۲۹۰ ۴.۶۱ % ۳۲۷,۴۳۲ ۸۲.۹۸ %
۷ ۱۳۹۸/۰۷/۱۷ ۳۲۸,۸۵۷ ۸۳.۳۴ % ۱۸,۸۴۱ ۴.۷۸ % ۰ ۰ % ۳۷,۶۰۰ ۹.۵۳ % ۹,۲۸۷ ۴.۶۱ % ۳۲۷,۴۳۲ ۸۲.۹۸ %
۸ ۱۳۹۸/۰۷/۱۶ ۳۲۷,۹۰۹ ۸۲.۷ % ۱۸,۷۸۴ ۴.۷۴ % ۰ ۰ % ۴۰,۵۳۳ ۱۰.۲۲ % ۹,۲۸۴ ۴.۵۸ % ۳۲۷,۱۴۱ ۸۲.۵ %
۹ ۱۳۹۸/۰۷/۱۵ ۳۳۲,۹۴۴ ۸۱.۹۲ % ۱۸,۷۴۷ ۴.۶۱ % ۰ ۰ % ۴۵,۴۳۴ ۱۱.۱۸ % ۹,۲۸۰ ۴.۴۷ % ۳۳۲,۳۳۹ ۸۱.۷۷ %
۱۰ ۱۳۹۸/۰۷/۱۴ ۳۳۳,۰۹۷ ۸۲.۸۶ % ۱۸,۶۹۷ ۴.۶۵ % ۰ ۰ % ۴۰,۹۰۵ ۱۰.۱۸ % ۹,۲۷۷ ۴.۵۲ % ۳۳۲,۳۲۸ ۸۲.۶۷ %