صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گوهرفام امید
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۶۰۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۴۳۶۹۰
ترکیب داراییهای روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ سهام سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی
۱ ۱۳۹۹/۰۵/۱۹ ۲,۲۲۲,۰۴۱ ۸۵.۲۴ % ۶,۸۹۱ ۰.۲۶ % ۰ ۰ % ۳۶۳,۸۱۲ ۱۳.۹۶ % ۱۳,۹۵۰ ۰.۵۴ % ۲,۲۱۹,۵۹۵ ۸۵.۱۵ %
۲ ۱۳۹۹/۰۵/۱۸ ۲,۱۷۹,۲۸۷ ۷۹.۹۴ % ۶,۸۶۰ ۰.۲۵ % ۰ ۰ % ۵۲۶,۰۹۸ ۱۹.۳ % ۱۳,۹۴۴ ۰.۵۱ % ۲,۱۷۶,۷۴۷ ۷۹.۸۵ %
۳ ۱۳۹۹/۰۵/۱۷ ۲,۱۷۹,۲۸۷ ۷۹.۹۴ % ۶,۸۶۰ ۰.۲۵ % ۰ ۰ % ۵۲۶,۰۹۸ ۱۹.۳ % ۱۳,۹۳۷ ۰.۵۱ % ۲,۱۷۶,۷۴۷ ۷۹.۸۵ %
۴ ۱۳۹۹/۰۵/۱۶ ۲,۱۷۹,۲۸۷ ۷۹.۹۴ % ۶,۸۶۰ ۰.۲۵ % ۰ ۰ % ۵۲۶,۰۹۸ ۱۹.۳ % ۱۳,۹۳۰ ۰.۵۱ % ۲,۱۷۶,۷۴۷ ۷۹.۸۵ %
۵ ۱۳۹۹/۰۵/۱۵ ۲,۱۷۹,۲۸۷ ۷۹.۹۴ % ۶,۸۶۰ ۰.۲۵ % ۰ ۰ % ۵۲۶,۰۹۸ ۱۹.۳ % ۱۳,۹۲۳ ۰.۵۱ % ۲,۱۷۶,۷۴۷ ۷۹.۸۵ %
۶ ۱۳۹۹/۰۵/۱۴ ۱,۹۶۳,۷۸۹ ۷۹.۵۵ % ۶,۸۵۸ ۰.۲۸ % ۰ ۰ % ۴۸۲,۸۴۷ ۱۹.۵۶ % ۱۵,۰۳۵ ۰.۶۱ % ۱,۹۶۱,۲۴۹ ۷۹.۴۵ %
۷ ۱۳۹۹/۰۵/۱۳ ۱,۷۸۶,۷۱۵ ۸۱.۸ % ۶,۸۹۲ ۰.۳۲ % ۰ ۰ % ۳۷۵,۷۱۳ ۱۷.۲ % ۱۵,۰۲۸ ۰.۶۹ % ۱,۷۸۴,۰۳۸ ۸۱.۶۷ %
۸ ۱۳۹۹/۰۵/۱۲ ۱,۶۳۰,۳۴۲ ۷۶.۳۶ % ۶,۸۶۱ ۰.۳۲ % ۰ ۰ % ۲۸۹,۵۹۵ ۱۳.۵۶ % ۲۰۸,۲۹۰ ۹.۷۶ % ۱,۶۲۷,۵۵۵ ۷۶.۲۳ %
۹ ۱۳۹۹/۰۵/۱۱ ۱,۶۵۹,۴۶۷ ۷۶.۵ % ۶,۸۶۷ ۰.۳۲ % ۰ ۰ % ۴۸۷,۷۶۰ ۲۲.۴۹ % ۱۵,۰۱۵ ۰.۶۹ % ۱,۶۵۶,۷۷۰ ۷۶.۳۸ %
۱۰ ۱۳۹۹/۰۵/۱۰ ۱,۶۶۵,۵۷۹ ۷۱.۵۷ % ۶,۸۷۰ ۰.۳ % ۰ ۰ % ۶۳۹,۸۸۳ ۲۷.۴۹ % ۱۵,۰۰۸ ۰.۶۴ % ۱,۶۶۲,۹۶۱ ۷۱.۴۵ %