صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گوهرفام امید
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۶۰۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۴۳۶۹۰
اطلاعات کلی صندوق

اطلاعات کلي صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گوهرفام امید

صندوق بازارگردانی اختصاصی گوهرفام امید، در اجرای ماده 28 و بند 6 ماده 7 قانون بازار اوراق بهادار مصوب آذرماه 1384 و ماده 2 قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید، به منظور تسهیل اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی مصوب آذرماه 1384، با مجوز سازمان بورس و اوراق بهادار، در تاریخ 1397/07/04 تحت شماره 45597 و شناسه ملی 14007857185 نزد اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری تهران ثبت شده و به عنوان نهاد مالی موضوع بند (هـ) ماده 1 قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید در تاریخ 1397/07/15 تحت شماره 11607 نزد سازمان بورس و اوراق بهادار به ثبت رسیده است. فعالیت این صندوق تا پایان تاریخ 1400/07/03 از نظر سازمان مجاز است.

فعالیت این صندوق تحت نظارت سبا انجام شده و متولی صندوق نیز به طور مستمر فعالیت آن را زیر نظر دارد.

مدیریت دارایی های صندوق که عمدتاً شامل اوراق سهام موضوع بازارگردانی میباشد توسط مدیر سرمایه گذاری صندوق صورت می گیرد. سرمایه گذاران در ازای سرمایه گذاری در این صندوق گواهی سرمایه گذاری دریافت می کنند.صدور واحد سرمایه گذاری و ابطال آنها بر اساس ارزش خالص دارایی های همان روز درخواست صورت می گیرد.مدیر صندوق ملزم به پرداخت وجوه سرمایه گذران حداکثر ٧ روز پس از ارایه درخواست ابطال است. علاقمندان برای دریافت اطلاعات بیشتر در مورد الزامات فعالیت صندوق میتوانند اساسنامه و امیدنامه صندوق را مطالعه کنند. برای دریافت اطلاعات مربوط به عملکرد گذشته صندوق نیز می توانید به بخش بازدهی، خالص ارزش دارایی ها و نمودار های این تارنما مراجعه کنید.