صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گوهرفام امید
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۶۰۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۴۳۶۹۰
لیست NAV

لیست NAV

ردیف نام گروه تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
1 صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گوهرفام امید 1399/03/06 3,683,335 3,662,416 0 0 342,408 0 62,032 280,376 1,026,853,652,475
2 صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گوهرفام امید 1399/03/05 3,699,505 3,678,610 0 0 342,408 0 62,032 280,376 1,031,394,000,879
3 صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گوهرفام امید 1399/03/04 3,699,632 3,678,737 0 0 342,408 0 62,032 280,376 1,031,429,589,500
4 صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گوهرفام امید 1399/03/03 3,699,758 3,678,864 0 0 342,408 0 62,032 280,376 1,031,465,189,514
5 صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گوهرفام امید 1399/03/02 3,691,257 3,670,498 0 0 342,408 0 62,032 280,376 1,029,119,670,019
6 صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گوهرفام امید 1399/03/01 3,691,383 3,670,625 0 0 342,408 0 62,032 280,376 1,029,155,030,188
7 صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گوهرفام امید 1399/02/31 3,686,913 3,666,154 0 0 342,408 0 62,032 280,376 1,027,901,603,085
8 صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گوهرفام امید 1399/02/30 3,679,434 3,658,382 0 0 342,408 0 62,032 280,376 1,025,722,491,182
9 صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گوهرفام امید 1399/02/29 3,659,133 3,637,655 0 0 342,408 0 62,032 280,376 1,019,911,141,530
10 صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گوهرفام امید 1399/02/28 3,636,980 3,615,549 0 0 342,408 0 62,032 280,376 1,013,713,181,768
11 صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گوهرفام امید 1399/02/27 3,618,601 3,597,053 0 0 342,408 0 62,032 280,376 1,008,527,317,091
12 صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گوهرفام امید 1399/02/26 3,634,171 3,612,930 0 0 342,408 0 62,032 280,376 1,012,978,758,330
13 صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گوهرفام امید 1399/02/25 3,634,330 3,613,089 0 0 342,408 0 62,032 280,376 1,013,023,316,071
14 صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گوهرفام امید 1399/02/24 3,634,489 3,613,247 0 0 342,408 0 62,032 280,376 1,013,067,874,883
15 صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گوهرفام امید 1399/02/23 3,531,936 3,511,363 0 0 342,408 0 62,032 280,376 984,502,011,173
16 صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گوهرفام امید 1399/02/22 3,571,328 3,550,604 0 0 342,408 0 62,032 280,376 995,504,205,209
17 صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گوهرفام امید 1399/02/21 3,570,632 3,549,898 0 0 342,408 0 62,032 280,376 995,306,110,965
18 صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گوهرفام امید 1399/02/20 3,514,830 3,494,453 0 0 342,408 0 62,032 280,376 979,760,644,810
19 صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گوهرفام امید 1399/02/19 3,397,401 3,377,213 0 0 342,408 0 62,032 280,376 946,889,429,707
20 صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گوهرفام امید 1399/02/18 3,397,553 3,377,364 0 0 342,408 11,282 62,032 280,376 946,931,905,607