صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گوهرفام امید
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۶۰۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۴۳۶۹۰
لیست NAV

لیست NAV

ردیف نام گروه تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
1 صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گوهرفام امید 1399/05/19 6,639,806 6,598,159 0 0 424,246 0 83,280 340,966 2,249,747,850,594
2 صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گوهرفام امید 1399/05/18 6,373,287 6,332,442 0 0 424,246 0 83,280 340,966 2,159,147,332,746
3 صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گوهرفام امید 1399/05/17 6,373,628 6,332,782 0 0 424,246 0 83,280 340,966 2,159,263,503,442
4 صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گوهرفام امید 1399/05/16 6,373,969 6,333,123 0 0 424,246 0 83,280 340,966 2,159,379,686,258
5 صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گوهرفام امید 1399/05/15 6,374,310 6,333,464 0 0 424,246 0 83,280 340,966 2,159,495,881,167
6 صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گوهرفام امید 1399/05/14 6,310,944 6,274,135 0 0 424,246 0 83,280 340,966 2,139,266,644,237
7 صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گوهرفام امید 1399/05/13 6,264,635 6,231,142 0 0 424,246 0 83,280 340,966 2,124,607,650,471
8 صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گوهرفام امید 1399/05/12 6,266,310 6,235,746 0 0 424,246 0 83,280 340,966 2,126,177,316,699
9 صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گوهرفام امید 1399/05/11 6,038,344 6,007,234 0 0 424,246 0 83,280 340,966 2,048,262,534,866
10 صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گوهرفام امید 1399/05/10 5,804,076 5,772,851 0 0 424,246 0 83,280 340,966 1,968,345,984,424
11 صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گوهرفام امید 1399/05/09 5,804,333 5,773,109 0 62,008 424,246 0 83,280 340,966 1,968,433,910,894
12 صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گوهرفام امید 1399/05/08 5,660,965 5,622,800 0 0 362,238 0 83,280 278,958 1,568,525,010,384
13 صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گوهرفام امید 1399/05/07 5,686,291 5,652,264 0 0 362,238 0 83,280 278,958 1,576,744,303,478
14 صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گوهرفام امید 1399/05/06 5,601,918 5,572,086 0 0 362,238 0 83,280 278,958 1,554,377,868,951
15 صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گوهرفام امید 1399/05/05 5,659,133 5,630,421 0 19,830 362,238 0 83,280 278,958 1,570,651,113,736
16 صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گوهرفام امید 1399/05/04 5,769,135 5,740,686 0 0 342,408 0 83,280 259,128 1,487,572,597,007
17 صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گوهرفام امید 1399/05/03 5,555,444 5,523,519 0 0 342,408 0 83,280 259,128 1,431,298,516,247
18 صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گوهرفام امید 1399/05/02 5,555,701 5,523,776 0 0 342,408 0 83,280 259,128 1,431,365,030,599
19 صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گوهرفام امید 1399/05/01 5,555,957 5,524,033 0 0 342,408 0 83,280 259,128 1,431,431,556,668
20 صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گوهرفام امید 1399/04/31 5,588,543 5,549,211 0 0 342,408 0 83,280 259,128 1,437,956,057,618