صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گوهرفام امید
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۶۰۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۴۳۶۹۰
لیست NAV

لیست NAV

ردیف نام گروه تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
1 صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گوهرفام امید 1398/07/23 1,322,569 1,313,154 0 0 598,262 0 0 299,131 392,804,931,577
2 صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گوهرفام امید 1398/07/22 1,354,570 1,345,025 0 0 598,262 0 0 299,131 402,338,577,726
3 صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گوهرفام امید 1398/07/21 1,375,842 1,366,269 0 0 598,262 0 0 299,131 408,693,438,494
4 صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گوهرفام امید 1398/07/20 1,337,356 1,328,027 0 0 598,262 0 0 299,131 397,253,940,536
5 صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گوهرفام امید 1398/07/19 1,295,656 1,286,787 0 0 598,262 0 0 299,131 384,917,812,647
6 صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گوهرفام امید 1398/07/18 1,295,710 1,286,840 0 0 598,262 0 0 299,131 384,933,833,751
7 صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گوهرفام امید 1398/07/17 1,295,763 1,286,894 0 0 598,262 0 0 299,131 384,949,861,530
8 صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گوهرفام امید 1398/07/16 1,298,049 1,289,205 0 0 598,262 0 0 299,131 385,641,269,885
9 صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گوهرفام امید 1398/07/15 1,338,101 1,329,123 0 16,140 598,262 0 0 299,131 397,581,962,073
10 صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گوهرفام امید 1398/07/14 1,354,529 1,345,035 0 0 565,982 0 0 282,991 380,632,684,581
11 صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گوهرفام امید 1398/07/13 1,392,538 1,382,880 0 0 565,982 0 0 282,991 391,342,511,073
12 صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گوهرفام امید 1398/07/12 1,396,556 1,386,739 0 0 565,982 0 0 282,991 392,434,736,527
13 صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گوهرفام امید 1398/07/11 1,396,612 1,386,795 0 3,725 565,982 0 0 282,991 392,450,576,725
14 صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گوهرفام امید 1398/07/10 1,390,237 1,380,289 0 0 558,532 0 0 279,266 385,467,832,000
15 صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گوهرفام امید 1398/07/09 1,398,904 1,388,945 0 0 558,532 0 0 279,266 387,885,174,803
16 صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گوهرفام امید 1398/07/08 1,436,841 1,426,854 0 0 558,532 0 0 279,266 398,471,900,966
17 صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گوهرفام امید 1398/07/07 1,423,887 1,414,157 0 0 558,532 0 0 279,266 394,925,840,296
18 صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گوهرفام امید 1398/07/06 1,434,314 1,424,626 0 0 558,532 0 0 279,266 397,849,664,076
19 صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گوهرفام امید 1398/07/05 1,406,060 1,396,749 0 0 558,532 0 0 279,266 390,064,569,074
20 صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گوهرفام امید 1398/07/04 1,406,113 1,396,802 0 0 558,532 0 0 279,266 390,079,229,096