صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گوهرفام امید
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۶۰۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۴۳۶۹۰
لیست خبرها
ردیف توضیحات تاریخ
1 روزنامه اطلاعات به شماره ۲۷۵۵۲ صندوق گوهرفام امید در خصوص صاحبان امضا مجاز مورخ ۱۳۹۹/۰۲/۱۷ ۱۳۹۹/۰۳/۱۰
2 روزنامه اطلاعات به شماره ۲۷۵۰۹ صندوق گوهرفام امید در خصوص تصویب ترازنامه و صورت سود وزیان و و تعیین روزنامه کثیرالانتشار و ارکان صندوق ۱۳۹۹/۰۲/۰۲
3 تصميمات مجمع مورخ ۱۳۹۸۰۸۲۶ صندوق سرمايه گذاري بازارگرداني گوهرفام اميد(درخصوص تغییر متولی )(اصلاحیه) ۱۳۹۹/۰۱/۳۱
4 تصميمات مجمع مورخ ۱۳۹۸۰۸۲۶ صندوق سرمايه گذاري بازارگرداني گوهرفام اميد(درخصوص اصلاح اساسنامه )(اصلاحیه) ۱۳۹۹/۰۱/۳۱
5 روزنامه رسمی به شماره ۲۱۸۶۸ مورخ ۱۳۹۹/۰۱/۲۷ در خصوص صاحبان امضامجازصندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گوهرفام امید ۱۳۹۹/۰۱/۳۱
6 روزنامه رسمی به شماره ۲۱۸۲۷ صندوق گوهرفام امید در خصوص تصویب ترازنامه و صورت سود وزیان و و تعیین روزنامه کثیرالانتشار و ارکان صندوق ۱۳۹۸/۱۲/۰۴
7 روزنامه اطلاعات به شماره ۲۷۴۸۹ صندوق گوهرفام امید در خصوص اصلاح بندهای امیدنامه مورخ ۱۳۹۸/۱۱/۱۲ ۱۳۹۸/۱۱/۱۶
8 روزنامه اطلاعات به شماره ۲۷۴۸۶ صندوق گوهرفام امید در خصوص تغییر متولی مورخ ۹۸/۱۱/۰۶ ۱۳۹۸/۱۱/۰۶
9 تصميمات مجمع مورخ ۱۳۹۸۰۸۲۶ صندوق سرمايه گذاري بازارگرداني گوهرفام اميد(درخصوص اصلاح اساسنامه و تغییر متولی)) ۱۳۹۸/۱۰/۳۰
10 تصميمات مجمع مورخ ۱۳۹۸۰۸۲۶ صندوق سرمايه گذاري بازارگرداني گوهرفام اميد(درخصوص اصلاح امیدنامه) ۱۳۹۸/۱۰/۳۰
123
سایز صفحه