صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گوهرفام امید
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۶۰۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۴۳۶۹۰
لیست خبرها
ردیف توضیحات تاریخ
1 دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازار گردانی گوهرفام امید مورخ ۱۳۹۸۰۸۲۶ ۱۳۹۸/۰۸/۱۴
2 روزنامه اطلاعات به شماره ۲۷۳۹۶ صندوق گوهرفام امید در خصوص تغییر حسابرس صندوق مورخ ۱۳۹۸/۰۷/۱۴ ۱۳۹۸/۰۷/۲۹
3 اسامی حاضرین در مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گوهرفام امید مورخ ۱۳۹۸/۰۷/۲۰ ۱۳۹۸/۰۷/۲۰
4 دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری اخحتصاصی بازار گردانی گوهرفام امیدمورخ ۱۳۹۸۰۷۲۰ ۱۳۹۸/۰۷/۰۷
5 روزنامه اطلاعات به شماره ۲۷۳۸۱ صندوق گوهرفام امید در خصوص افزایش سقف هزینه ها و حذف نماد کمرجان از فعالیت بازارگردانی مورخ ۱۳۹۸۰۶۲۷ ۱۳۹۸/۰۶/۳۰
6 تصمیمات مجمع مورخ ۱۳۹۸۰۶۱۳ صندوق سرمايه گذاري اختصاصي بازارگرداني گوهر فام اميد در خصوص افزایش سقف هزینه ها و حذف شرکت مرجان کار از فعالیت بازارگردانی ۱۳۹۸/۰۶/۲۷
7 اسامی حاضرین در مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گوهرفام امید مورخ ۱۳۹۸/۰۶/۱۳ ۱۳۹۸/۰۶/۱۳
8 دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازار گردانی گوهرفام امید مورخ ۱۳۹۸۰۶۱۳ ۱۳۹۸/۰۶/۰۳
9 روزنامه رسمی به شماره 21657 صندوق گوهرفام امید در خصوص تغییر حسابرس ۱۳۹۸/۰۵/۰۷
10 تصمیمات مجمع مورخ ۱۳۹۸.۰۳.۰۱ صندوق سرمايه گذاري اختصاصي بازارگرداني گوهر فام اميد در خصوص حق عضویت در کانون کارگزاران ۱۳۹۸/۰۳/۲۲
12
سایز صفحه