صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گوهرفام امید
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۶۰۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۴۳۶۹۰
صورت‌های مالی صندوق
تاریخ تاریخ بارگزاری توضیحات دانلود
۱۳۹۸/۰۷/۰۶ ۱۳۹۸/۰۷/۰۶ گزارش عملکرد مدیر صندوق دوره مالی ده ماه و ۲۶ روز منتهی به تاریخ ۳۱ مرداد ۱۳۹۸(سالانه)حسابرسی شده دانلود
۱۳۹۸/۰۷/۰۶ ۱۳۹۸/۰۷/۰۶ صورتهای مالی ده ماه و ۲۶ روزه منتهی به تاریخ ۳۱ مرداد ماه ۱۳۹۸صندوق سرمایه گذاری اختصاصی گوهرفام امید (سالانه)حسابرسی شده دانلود
۱۳۹۸/۰۷/۰۳ ۱۳۹۸/۰۷/۰۳ صورت وضعیت پورتفوی صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازار گردانی گوهر فام امید دوره ۱ ماهه منتهی به ۹۸/۰۶/۳۱(شهریور ماه) دانلود
۱۳۹۸/۰۶/۲۷ ۱۳۹۸/۰۶/۲۷ گزارش عملکرد مدیر صندوق دوره ده ماه و ۲۶ روزه منتهی به ۱۳۹۸/۰۵/۳۱ سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گوهر فام امید دانلود
۱۳۹۸/۰۶/۲۷ ۱۳۹۸/۰۶/۲۷ صورتهای مالی ده ماه و ۲۶ روزه منتهی به تاریخ ۳۱ مرداد ماه ۱۳۹۸ صندوق سرمایه گذاری اختصاصی گوهرفام امید (حسابرسی نشده) دانلود
۱۳۹۸/۰۶/۰۵ ۱۳۹۸/۰۶/۰۵ صورت وضعیت پورتفوی صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازار گردانی گوهر فام امید دوره ۱ ماهه منتهی به ۹۸/۰۵/۳۱(مرداد ماه) دانلود
۱۳۹۸/۰۵/۰۸ ۱۳۹۸/۰۵/۰۸ صورت وضعیت پورتفوی صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازار گردانی گوهر فام امید دوره ۱ ماهه منتهی به ۹۸/۰۴/۳۱ دانلود
۱۳۹۸/۰۴/۰۴ ۱۳۹۸/۰۴/۰۴ صورت وضعیت پورتفوی صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازار گردانی گوهر فام امید دوره ۱ ماهه منتهی به ۹۸/۰۳/۳۱ دانلود
۱۳۹۸/۰۳/۲۹ ۱۳۹۸/۰۳/۲۹ صورتهای مالی هفت ماه و ۲۶ روزه منتهی به تاریخ ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۳۹۸ صندوق سرمایه گذاری اختصاصی گوهرفام امید (حسابرسی نشده) دانلود
۱۳۹۸/۰۳/۲۰ ۱۳۹۸/۰۳/۲۰ گزارش عملکرد مدیر صندوق دوره ۷ ماه و ۲۶ روزه منتهی به ۱۳۹۸/۰۲/۳۱ سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گوهر فام امید دانلود
۱۳۹۸/۰۳/۱۲ ۱۳۹۸/۰۳/۱۲ صورت وضعیت پورتفوی صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازار گردانی گوهر فام امید دوره ۱ ماهه منتهی به ۹۸۰۲۳۱(اردیبهشت ماه) دانلود
۱۳۹۸/۰۲/۰۸ ۱۳۹۸/۰۲/۰۸ صورت وضعیت پورتفوی صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازار گردانی گوهر فام امید دوره ۱ ماهه منتهی به ۹۸/۰۱/۳۱(فروردین ماه) دانلود
۱۳۹۸/۰۱/۰۷ ۱۳۹۸/۰۱/۰۷ صورت وضعیت پورتفوی صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازار گردانی گوهر فام امید دوره ۱ ماهه منتهی به ۹۷/۱۲/۲۹(اسفند ماه) دانلود
۱۳۹۸/۰۱/۰۶ ۱۳۹۸/۰۱/۰۶ گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گوهر فام امید چهارماه و ۲۶ روزه منتهی به ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ دانلود
۱۳۹۸/۰۱/۰۶ ۱۳۹۸/۰۱/۰۶ صورتهای مالی چهارماه و ۲۶ روزه منتهی به تاریخ ۳۰ بهمن ماه ۱۳۹۷ صندوق سرمایه گذاری اختصاصی گوهرفام امید (حسابرسی شده) دانلود
۱۳۹۷/۱۲/۱۹ ۱۳۹۷/۱۲/۱۹ صورتهای مالی چهارماه و ۲۶ روزه منتهی به تاریخ ۳۰ بهمن ماه ۱۳۹۷ صندوق سرمایه گذاری اختصاصی گوهرفام امید (حسابرسی نشده) دانلود
۱۳۹۷/۱۲/۱۹ ۱۳۹۷/۱۲/۱۹ صورتهای مالی چهارماه و ۲۶ روزه منتهی به تاریخ ۳۰ بهمن ماه ۱۳۹۷ صندوق سرمایه گذاری اختصاصی گوهرفام امید دانلود
۱۳۹۷/۱۲/۰۶ ۱۳۹۷/۱۲/۰۶ صورت وضعیت پورتفوی صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازار گردانی گوهر فام امید دوره ۱ ماهه منتهی به ۹۷۱۱۳۰(بهمن ماه) دانلود
۱۳۹۷/۱۱/۰۷ ۱۳۹۷/۱۱/۰۷ صورت وضعیت پورتفوی صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازار گردانی گوهر فام امید دوره ۱ ماهه منتهی به ۹۷۱۰۳۰(دی ماه) دانلود
۱۳۹۷/۱۰/۱۶ ۱۳۹۷/۱۰/۱۶ اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای ۱ ماه و ۲۶ روز منتهی به ۱۳۹۷/۰۸/۳۰(اصلاحیه) دانلود
۱۳۹۷/۱۰/۰۲ ۱۳۹۷/۱۰/۰۲ صورت وضعیت پورتفوی صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازار گردانی گوهر فام امید دوره ۱ ماهه منتهی به ۹۷۰۹۳۰(آذر ماه) دانلود
۱۳۹۷/۱۰/۰۱ ۱۳۹۷/۱۰/۰۱ گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گوهر فام امید ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۸/۳۰ دانلود
۱۳۹۷/۰۹/۲۸ ۱۳۹۷/۰۹/۲۸ اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای ۱ ماه و ۲۶ روز منتهی به ۱۳۹۷/۰۸/۳۰ دانلود
۱۳۹۷/۰۹/۲۵ ۱۳۹۷/۰۹/۲۵ افشای گزارش وضعیت ماهانه پورتفو - آبان ۹۷ دانلود
۱۳۹۷/۰۹/۲۵ ۱۳۹۷/۰۹/۲۵ افشای گزارش وضعیت ماهانه پورتفو - مهر۹۷ دانلود
۱۳۹۷/۰۹/۲۵ ۱۳۹۷/۰۹/۲۵ افشای گزارش وضعیت ماهانه پورتفو - شهریور۹۷ دانلود