صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گوهرفام امید
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۶۰۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۴۳۶۹۰
صورت‌های مالی صندوق
تاریخ تاریخ بارگذاری توضیحات دانلود
۱۳۹۹/۰۴/۱۳ ۱۳۹۹/۰۴/۱۳ صورت وضعیت پورتفوی صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازار گردانی گوهر فام امید دوره ۱ ماهه منتهی به ۹۹/۰۳/۳۱(خرداد ماه) دانلود
۱۳۹۹/۰۳/۲۷ ۱۳۹۹/۰۳/۲۷ گزارش عملکرد صندوق دوره ۹ ماهه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۳۹۹ سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گوهر فام امید(حسابرسی نشده) دانلود
۱۳۹۹/۰۳/۲۷ ۱۳۹۹/۰۳/۲۷ صورتهای مالی ۹ ماهه منتهی به تاریخ ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۳۹۹ صندوق سرمایه گذاری اختصاصی گوهرفام امید (حسابرسی نشده) دانلود
۱۳۹۹/۰۳/۰۳ ۱۳۹۹/۰۳/۰۳ صورت وضعیت پورتفوی صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازار گردانی گوهر فام امید دوره ۱ ماهه منتهی به ۹۹/۰۲/۳۱(اردیبهشت ماه) دانلود
۱۳۹۹/۰۲/۰۶ ۱۳۹۹/۰۲/۰۶ صورت وضعیت پورتفوی صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازار گردانی گوهر فام امید دوره ۱ ماهه منتهی به ۹۹/۰۱/۳۱(فروردین ماه) دانلود
۱۳۹۹/۰۱/۲۰ ۱۳۹۹/۰۱/۲۰ صورتهای مالی شش ماهه منتهی به تاریخ ۳۰ بهمن ماه ۱۳۹۸ صندوق سرمایه گذاری اختصاصی گوهرفام امید (حسابرسی شده) دانلود
۱۳۹۹/۰۱/۲۰ ۱۳۹۹/۰۱/۲۰ گزارش عملکرد مدیر صندوق دوره شش ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۱/۳۰ سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گوهر فام امید(حسابرسی شده) دانلود
۱۳۹۹/۰۱/۲۰ ۱۳۹۹/۰۱/۲۰ گزارش عملکرد مدیر صندوق دوره شش ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۱/۳۰ سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گوهر فام امید(اصلاحیه-حسابرسی نشده) دانلود
۱۳۹۹/۰۱/۰۹ ۱۳۹۹/۰۱/۰۹ صورتهای مالی شش ماهه منتهی به تاریخ ۳۰ بهمن ماه ۱۳۹۸ صندوق سرمایه گذاری اختصاصی گوهرفام امید (حسابرسی نشده-اصلاحیه) دانلود
۱۳۹۹/۰۱/۰۵ ۱۳۹۹/۰۱/۰۵ صورت وضعیت پورتفوی صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازار گردانی گوهر فام امید دوره ۱ ماهه منتهی به ۹۸/۱۲/۲۹(اسفند ماه) دانلود
۱۳۹۹/۰۱/۰۵ ۱۳۹۹/۰۱/۰۵ گزارش عملکرد مدیر صندوق دوره شش ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۱/۳۰ سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گوهر فام امید دانلود
۱۳۹۹/۰۱/۰۵ ۱۳۹۹/۰۱/۰۵ صورتهای مالی شش ماهه منتهی به تاریخ ۳۰ بهمن ماه ۱۳۹۸ صندوق سرمایه گذاری اختصاصی گوهرفام امید (حسابرسی نشده) دانلود
۱۳۹۸/۱۲/۰۵ ۱۳۹۸/۱۲/۰۵ صورت وضعیت پورتفوی صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازار گردانی گوهر فام امید دوره ۱ ماهه منتهی به ۹۸/۱۱/۳۰(بهمن ماه) دانلود
۱۳۹۸/۱۱/۰۶ ۱۳۹۸/۱۱/۰۶ صورت وضعیت پورتفوی صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازار گردانی گوهر فام امید دوره ۱ ماهه منتهی به ۹۸/۱۰/۳۰(دی ماه) دانلود
۱۳۹۸/۱۰/۰۳ ۱۳۹۸/۱۰/۰۳ صورت وضعیت پورتفوی صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازار گردانی گوهر فام امید دوره ۱ ماهه منتهی به ۹۸/۰۹/۳۰(آذر ماه) دانلود
۱۳۹۸/۰۹/۲۶ ۱۳۹۸/۰۹/۲۶ گزارش عملکرد سه ماهه منتهی به تاریخ ۳۰ آبان ماه ۱۳۹۸صندوق سرمایه گذاری اختصاصی گوهرفام امید دانلود
۱۳۹۸/۰۹/۲۶ ۱۳۹۸/۰۹/۲۶ صورتهای مالی سه ماهه منتهی به تاریخ ۳۰ آبان ماه ۱۳۹۸صندوق سرمایه گذاری اختصاصی گوهرفام امید دانلود
۱۳۹۸/۰۹/۰۵ ۱۳۹۸/۰۹/۰۵ صورت وضعیت پورتفوی صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازار گردانی گوهر فام امید دوره ۱ ماهه منتهی به ۹۸/۰۸/۳۰(آبان ماه) دانلود
۱۳۹۸/۰۹/۰۴ ۱۳۹۸/۰۹/۰۴ صورت وضعیت پورتفوی صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازار گردانی گوهر فام امید دوره ۱ ماهه منتهی به ۹۸/۰۷/۳۰(مهرماه) دانلود
۱۳۹۸/۰۷/۰۶ ۱۳۹۸/۰۷/۰۶ گزارش عملکرد مدیر صندوق دوره مالی ده ماه و ۲۶ روز منتهی به تاریخ ۳۱ مرداد ۱۳۹۸(سالانه)حسابرسی شده دانلود
۱۳۹۸/۰۷/۰۶ ۱۳۹۸/۰۷/۰۶ صورتهای مالی ده ماه و ۲۶ روزه منتهی به تاریخ ۳۱ مرداد ماه ۱۳۹۸صندوق سرمایه گذاری اختصاصی گوهرفام امید (سالانه)حسابرسی شده دانلود
۱۳۹۸/۰۷/۰۳ ۱۳۹۸/۰۷/۰۳ صورت وضعیت پورتفوی صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازار گردانی گوهر فام امید دوره ۱ ماهه منتهی به ۹۸/۰۶/۳۱(شهریور ماه) دانلود
۱۳۹۸/۰۶/۲۷ ۱۳۹۸/۰۶/۲۷ گزارش عملکرد مدیر صندوق دوره ده ماه و ۲۶ روزه منتهی به ۱۳۹۸/۰۵/۳۱ سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گوهر فام امید دانلود
۱۳۹۸/۰۶/۲۷ ۱۳۹۸/۰۶/۲۷ صورتهای مالی ده ماه و ۲۶ روزه منتهی به تاریخ ۳۱ مرداد ماه ۱۳۹۸ صندوق سرمایه گذاری اختصاصی گوهرفام امید (حسابرسی نشده) دانلود
۱۳۹۸/۰۶/۰۵ ۱۳۹۸/۰۶/۰۵ صورت وضعیت پورتفوی صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازار گردانی گوهر فام امید دوره ۱ ماهه منتهی به ۹۸/۰۵/۳۱(مرداد ماه) دانلود
۱۳۹۸/۰۵/۰۸ ۱۳۹۸/۰۵/۰۸ صورت وضعیت پورتفوی صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازار گردانی گوهر فام امید دوره ۱ ماهه منتهی به ۹۸/۰۴/۳۱ دانلود
۱۳۹۸/۰۴/۰۴ ۱۳۹۸/۰۴/۰۴ صورت وضعیت پورتفوی صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازار گردانی گوهر فام امید دوره ۱ ماهه منتهی به ۹۸/۰۳/۳۱ دانلود
۱۳۹۸/۰۳/۲۹ ۱۳۹۸/۰۳/۲۹ صورتهای مالی هفت ماه و ۲۶ روزه منتهی به تاریخ ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۳۹۸ صندوق سرمایه گذاری اختصاصی گوهرفام امید (حسابرسی نشده) دانلود
۱۳۹۸/۰۳/۲۰ ۱۳۹۸/۰۳/۲۰ گزارش عملکرد مدیر صندوق دوره ۷ ماه و ۲۶ روزه منتهی به ۱۳۹۸/۰۲/۳۱ سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گوهر فام امید دانلود
۱۳۹۸/۰۳/۱۲ ۱۳۹۸/۰۳/۱۲ صورت وضعیت پورتفوی صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازار گردانی گوهر فام امید دوره ۱ ماهه منتهی به ۹۸۰۲۳۱(اردیبهشت ماه) دانلود
۱۳۹۸/۰۲/۰۸ ۱۳۹۸/۰۲/۰۸ صورت وضعیت پورتفوی صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازار گردانی گوهر فام امید دوره ۱ ماهه منتهی به ۹۸/۰۱/۳۱(فروردین ماه) دانلود
۱۳۹۸/۰۱/۰۷ ۱۳۹۸/۰۱/۰۷ صورت وضعیت پورتفوی صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازار گردانی گوهر فام امید دوره ۱ ماهه منتهی به ۹۷/۱۲/۲۹(اسفند ماه) دانلود
۱۳۹۸/۰۱/۰۶ ۱۳۹۸/۰۱/۰۶ گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گوهر فام امید چهارماه و ۲۶ روزه منتهی به ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ دانلود
۱۳۹۸/۰۱/۰۶ ۱۳۹۸/۰۱/۰۶ صورتهای مالی چهارماه و ۲۶ روزه منتهی به تاریخ ۳۰ بهمن ماه ۱۳۹۷ صندوق سرمایه گذاری اختصاصی گوهرفام امید (حسابرسی شده) دانلود
۱۳۹۷/۱۲/۱۹ ۱۳۹۷/۱۲/۱۹ صورتهای مالی چهارماه و ۲۶ روزه منتهی به تاریخ ۳۰ بهمن ماه ۱۳۹۷ صندوق سرمایه گذاری اختصاصی گوهرفام امید (حسابرسی نشده) دانلود
۱۳۹۷/۱۲/۱۹ ۱۳۹۷/۱۲/۱۹ صورتهای مالی چهارماه و ۲۶ روزه منتهی به تاریخ ۳۰ بهمن ماه ۱۳۹۷ صندوق سرمایه گذاری اختصاصی گوهرفام امید دانلود
۱۳۹۷/۱۲/۰۶ ۱۳۹۷/۱۲/۰۶ صورت وضعیت پورتفوی صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازار گردانی گوهر فام امید دوره ۱ ماهه منتهی به ۹۷۱۱۳۰(بهمن ماه) دانلود
۱۳۹۷/۱۱/۰۷ ۱۳۹۷/۱۱/۰۷ صورت وضعیت پورتفوی صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازار گردانی گوهر فام امید دوره ۱ ماهه منتهی به ۹۷۱۰۳۰(دی ماه) دانلود
۱۳۹۷/۱۰/۱۶ ۱۳۹۷/۱۰/۱۶ اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای ۱ ماه و ۲۶ روز منتهی به ۱۳۹۷/۰۸/۳۰(اصلاحیه) دانلود
۱۳۹۷/۱۰/۰۲ ۱۳۹۷/۱۰/۰۲ صورت وضعیت پورتفوی صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازار گردانی گوهر فام امید دوره ۱ ماهه منتهی به ۹۷۰۹۳۰(آذر ماه) دانلود
۱۳۹۷/۱۰/۰۱ ۱۳۹۷/۱۰/۰۱ گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گوهر فام امید ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۸/۳۰ دانلود
۱۳۹۷/۰۹/۲۸ ۱۳۹۷/۰۹/۲۸ اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای ۱ ماه و ۲۶ روز منتهی به ۱۳۹۷/۰۸/۳۰ دانلود
۱۳۹۷/۰۹/۲۵ ۱۳۹۷/۰۹/۲۵ افشای گزارش وضعیت ماهانه پورتفو - آبان ۹۷ دانلود
۱۳۹۷/۰۹/۲۵ ۱۳۹۷/۰۹/۲۵ افشای گزارش وضعیت ماهانه پورتفو - مهر۹۷ دانلود
۱۳۹۷/۰۹/۲۵ ۱۳۹۷/۰۹/۲۵ افشای گزارش وضعیت ماهانه پورتفو - شهریور۹۷ دانلود