صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گوهرفام امید
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۶۰۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۴۳۶۹۰
ترکیب دارایی‌های دوره‌ای
شرح میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته امروز
مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی
سهام ۲۲۳,۲۱۸ ۸۲.۲۳ ۴۴۲,۳۶۱ ۸۳.۴۴ ۴۷۴,۹۴۳ ۸۶.۴۸ ۵۵۲,۶۹۴ ۸۷.۳۴
اوراق ۴,۸۱۵ ۱.۷۷ ۱۰,۴۳۲ ۱.۹۷ ۶,۲۴۳ ۱.۱۴ ۶,۲۵۲ ۰.۹۹
وجه نقد ۳۵,۷۲۳ ۱۳.۱۶ ۶۰,۴۲۹ ۱۱.۴ ۵۶,۲۷۲ ۱۰.۲۵ ۶۵,۶۸۹ ۱۰.۳۸
سایر دارایی ها ۷,۷۰۵ ۲.۸۴ ۱۶,۹۲۰ ۳.۱۹ ۱۱,۷۵۸ ۲.۱۴ ۸,۲۰۱ ۱.۳
میزان ۵ سهم با بیشترین وزن در پورتفوی سهام صندوق ۳۰۹,۳۰۴ ۱۱۳.۹۴ ۴۳۹,۶۹۳ ۸۲.۹۴ ۴۷۳,۸۳۶ ۸۶.۲۷ ۵۵۲,۶۹۴ ۸۷.۳۴
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد