صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گوهرفام امید
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۶۰۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۴۳۶۹۰
ترکیب دارایی‌های دوره‌ای
شرح میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته امروز
مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی
سهام ۳۳۶,۴۱۲ ۸۰.۱ ۸۳۵,۱۲۰ ۷۵.۰۶ ۱,۱۱۰,۴۲۰ ۷۸.۰۱ ۱,۳۵۲,۷۹۶ ۸۱.۷۷
اوراق ۱۵,۷۸۱ ۳.۷۶ ۷۹,۶۶۲ ۷.۱۶ ۱۴۵,۷۶۸ ۱۰.۲۴ ۱۴۲,۷۳۵ ۸.۶۳
وجه نقد ۵۶,۹۰۵ ۱۳.۵۵ ۱۷۲,۱۵۳ ۱۵.۴۷ ۱۳۰,۸۱۹ ۹.۱۹ ۱۴۳,۲۹۶ ۸.۶۶
سایر دارایی ها ۱۰,۸۸۵ ۲.۵۹ ۲۵,۶۹۷ ۲.۳۱ ۳۶,۴۰۵ ۲.۵۶ ۱۵,۶۴۲ ۰.۹۵
میزان ۵ سهم با بیشترین وزن در پورتفوی سهام صندوق ۴۰۴,۰۰۸ ۹۶.۱۹ ۸۳۳,۵۳۹ ۷۴.۹۲ ۱,۱۰۷,۸۶۱ ۷۷.۸۳ ۱,۳۴۹,۸۴۸ ۸۱.۵۹
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد