صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گوهرفام امید
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۶۰۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۴۳۶۹۰
ترکیب داراییهای دوره ای
شرح میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته امروز
مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی
سهام ۴۸,۰۸۷ ۸۰.۵ ۹۰,۱۰۷ ۸۳.۷ ۱۰۴,۲۲۲ ۸۸.۷ ۱۰۵,۰۵۷ ۸۹.۳۱
اوراق ۹۶۵ ۱.۶۱ ۳,۸۷۳ ۳.۵۹ ۳,۰۳۵ ۲.۵۸ ۲,۷۲۳ ۲.۳۱
وجه نقد ۸,۶۵۲ ۱۴.۴۸ ۱۰,۱۶۹ ۹.۴۴ ۷,۱۱۹ ۶.۰۵ ۷,۰۲۲ ۵.۹۷
سایر دارایی ها ۶,۳۷۴ ۱۰.۶۷ ۱۱,۹۷۳ ۱۱.۱۲ ۱۲,۰۰۴ ۱۰.۲۱ ۱۱,۷۰۵ ۹.۹۵
میزان ۵ سهم با بیشترین وزن در پورتفوی سهام صندوق ۱۴۶,۰۴۳ ۲۴۴.۴۹ ۴۴,۸۵۲ ۴۱.۶۶ ۵۱,۷۲۴ ۴۴.۰۲ ۵۲,۲۹۷ ۴۴.۴۶
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد