ترکیب دارایی‌های دوره‌ای

تا تاریخ
شرح میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق میانگین روزانه دوره 90 روز گذشته میانگین روزانه 30 روز گذشته امروز
مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی
سهام 29,337 77.18 37,276 73.6 41,944 68.35 45,671 69.52
اوراق 0 0 0 0 0 0 0 0
وجه نقد 7,801 20.52 11,692 23.08 16,839 27.44 17,522 26.67
سایر دارایی ها 2,889 7.6 6,057 11.96 11,015 17.95 11,387 17.33
میزان 5 سهم با بیشترین وزن در پورتفوی سهام صندوق 212,689 559.54 18,631 36.78 20,963 34.16 22,824 34.74
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد