سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گوهرفام امید
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۶۰۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۴۳۶۹۰
ترکیب داراییهای دوره ای
شرح میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته امروز
مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی
سهام ۳۸,۹۳۹ ۷۷.۸۸ ۶۴,۵۴۹ ۷۸.۶۸ ۷۳,۴۶۴ ۷۸.۳۷ ۸۱,۱۲۱ ۷۷.۰۹
اوراق ۳۶۱ ۰.۷۲ ۱,۳۱۷ ۱.۶ ۳,۰۳۴ ۳.۲۳ ۵,۵۷۹ ۵.۳
وجه نقد ۸,۵۴۱ ۱۷.۰۸ ۱۰,۶۰۷ ۱۲.۹۳ ۱۱,۹۱۷ ۱۲.۷۱ ۱۱,۲۵۷ ۱۰.۶۹
سایر دارایی ها ۵,۳۵۷ ۱۰.۷۱ ۱۱,۹۸۴ ۱۴.۶ ۱۱,۹۱۸ ۱۲.۷۱ ۱۴,۰۶۶ ۱۳.۳۶
میزان ۵ سهم با بیشترین وزن در پورتفوی سهام صندوق ۱۶۳,۵۶۶ ۳۲۷.۱۷ ۳۱,۳۸۶ ۳۸.۲۶ ۳۶,۶۷۳ ۳۹.۱۲ ۴۰,۵۳۳ ۳۸.۵۲
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد