صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گوهرفام امید
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۶۰۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۴۳۶۹۰
اطلاعات سرمایه‌گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۳۹۸/۰۷/۲۳
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۲۹۹,۱۳۱
تعداد واحدهای باقی مانده
۵۱۰,۸۶۹
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۳۹۲,۸۰۴,۹۳۱,۵۷۷
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱,۳۲۲,۵۶۹
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱,۳۱۳,۱۵۴
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱,۳۱۳,۱۵۴
تاریخ انتشار
۱۳۹۸/۰۷/۲۳
اطلاعات صندوق
مدیر سرمایه‌گذاری
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۷/۰۷/۲۸
نوع صندوق
بازارگردان
ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
۱ ۱۳۹۸/۰۷/۲۳ ۱,۳۲۲,۵۶۹ ۱,۳۱۳,۱۵۴ ۰ ۰ ۵۹۸,۲۶۲ ۰ ۰ ۲۹۹,۱۳۱ ۳۹۲,۸۰۴,۹۳۱,۵۷۷
۲ ۱۳۹۸/۰۷/۲۲ ۱,۳۵۴,۵۷۰ ۱,۳۴۵,۰۲۵ ۰ ۰ ۵۹۸,۲۶۲ ۰ ۰ ۲۹۹,۱۳۱ ۴۰۲,۳۳۸,۵۷۷,۷۲۶
۳ ۱۳۹۸/۰۷/۲۱ ۱,۳۷۵,۸۴۲ ۱,۳۶۶,۲۶۹ ۰ ۰ ۵۹۸,۲۶۲ ۰ ۰ ۲۹۹,۱۳۱ ۴۰۸,۶۹۳,۴۳۸,۴۹۴
۴ ۱۳۹۸/۰۷/۲۰ ۱,۳۳۷,۳۵۶ ۱,۳۲۸,۰۲۷ ۰ ۰ ۵۹۸,۲۶۲ ۰ ۰ ۲۹۹,۱۳۱ ۳۹۷,۲۵۳,۹۴۰,۵۳۶
۵ ۱۳۹۸/۰۷/۱۹ ۱,۲۹۵,۶۵۶ ۱,۲۸۶,۷۸۷ ۰ ۰ ۵۹۸,۲۶۲ ۰ ۰ ۲۹۹,۱۳۱ ۳۸۴,۹۱۷,۸۱۲,۶۴۷
۶ ۱۳۹۸/۰۷/۱۸ ۱,۲۹۵,۷۱۰ ۱,۲۸۶,۸۴۰ ۰ ۰ ۵۹۸,۲۶۲ ۰ ۰ ۲۹۹,۱۳۱ ۳۸۴,۹۳۳,۸۳۳,۷۵۱
۷ ۱۳۹۸/۰۷/۱۷ ۱,۲۹۵,۷۶۳ ۱,۲۸۶,۸۹۴ ۰ ۰ ۵۹۸,۲۶۲ ۰ ۰ ۲۹۹,۱۳۱ ۳۸۴,۹۴۹,۸۶۱,۵۳۰
۸ ۱۳۹۸/۰۷/۱۶ ۱,۲۹۸,۰۴۹ ۱,۲۸۹,۲۰۵ ۰ ۰ ۵۹۸,۲۶۲ ۰ ۰ ۲۹۹,۱۳۱ ۳۸۵,۶۴۱,۲۶۹,۸۸۵
۹ ۱۳۹۸/۰۷/۱۵ ۱,۳۳۸,۱۰۱ ۱,۳۲۹,۱۲۳ ۰ ۱۶,۱۴۰ ۵۹۸,۲۶۲ ۰ ۰ ۲۹۹,۱۳۱ ۳۹۷,۵۸۱,۹۶۲,۰۷۳
۱۰ ۱۳۹۸/۰۷/۱۴ ۱,۳۵۴,۵۲۹ ۱,۳۴۵,۰۳۵ ۰ ۰ ۵۶۵,۹۸۲ ۰ ۰ ۲۸۲,۹۹۱ ۳۸۰,۶۳۲,۶۸۴,۵۸۱
۱۱ ۱۳۹۸/۰۷/۱۳ ۱,۳۹۲,۵۳۸ ۱,۳۸۲,۸۸۰ ۰ ۰ ۵۶۵,۹۸۲ ۰ ۰ ۲۸۲,۹۹۱ ۳۹۱,۳۴۲,۵۱۱,۰۷۳
۱۲ ۱۳۹۸/۰۷/۱۲ ۱,۳۹۶,۵۵۶ ۱,۳۸۶,۷۳۹ ۰ ۰ ۵۶۵,۹۸۲ ۰ ۰ ۲۸۲,۹۹۱ ۳۹۲,۴۳۴,۷۳۶,۵۲۷
۱۳ ۱۳۹۸/۰۷/۱۱ ۱,۳۹۶,۶۱۲ ۱,۳۸۶,۷۹۵ ۰ ۳,۷۲۵ ۵۶۵,۹۸۲ ۰ ۰ ۲۸۲,۹۹۱ ۳۹۲,۴۵۰,۵۷۶,۷۲۵
۱۴ ۱۳۹۸/۰۷/۱۰ ۱,۳۹۰,۲۳۷ ۱,۳۸۰,۲۸۹ ۰ ۰ ۵۵۸,۵۳۲ ۰ ۰ ۲۷۹,۲۶۶ ۳۸۵,۴۶۷,۸۳۲,۰۰۰
۱۵ ۱۳۹۸/۰۷/۰۹ ۱,۳۹۸,۹۰۴ ۱,۳۸۸,۹۴۵ ۰ ۰ ۵۵۸,۵۳۲ ۰ ۰ ۲۷۹,۲۶۶ ۳۸۷,۸۸۵,۱۷۴,۸۰۳
۱۶ ۱۳۹۸/۰۷/۰۸ ۱,۴۳۶,۸۴۱ ۱,۴۲۶,۸۵۴ ۰ ۰ ۵۵۸,۵۳۲ ۰ ۰ ۲۷۹,۲۶۶ ۳۹۸,۴۷۱,۹۰۰,۹۶۶
۱۷ ۱۳۹۸/۰۷/۰۷ ۱,۴۲۳,۸۸۷ ۱,۴۱۴,۱۵۷ ۰ ۰ ۵۵۸,۵۳۲ ۰ ۰ ۲۷۹,۲۶۶ ۳۹۴,۹۲۵,۸۴۰,۲۹۶
۱۸ ۱۳۹۸/۰۷/۰۶ ۱,۴۳۴,۳۱۴ ۱,۴۲۴,۶۲۶ ۰ ۰ ۵۵۸,۵۳۲ ۰ ۰ ۲۷۹,۲۶۶ ۳۹۷,۸۴۹,۶۶۴,۰۷۶
۱۹ ۱۳۹۸/۰۷/۰۵ ۱,۴۰۶,۰۶۰ ۱,۳۹۶,۷۴۹ ۰ ۰ ۵۵۸,۵۳۲ ۰ ۰ ۲۷۹,۲۶۶ ۳۹۰,۰۶۴,۵۶۹,۰۷۴
۲۰ ۱۳۹۸/۰۷/۰۴ ۱,۴۰۶,۱۱۳ ۱,۳۹۶,۸۰۲ ۰ ۰ ۵۵۸,۵۳۲ ۰ ۰ ۲۷۹,۲۶۶ ۳۹۰,۰۷۹,۲۲۹,۰۹۶