صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گوهرفام امید
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۶۰۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۴۳۶۹۰
اطلاعات سرمایه‌گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۳۹۹/۰۱/۱۶
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۲۹۱,۶۵۸
تعداد واحدهای باقی مانده
۵۱۸,۳۴۲
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۶۸۲,۲۶۸,۱۵۶,۰۲۵
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۲,۳۵۵,۳۷۴
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۲,۳۳۹,۲۷۵
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۲,۳۳۹,۲۷۵
تاریخ انتشار
۱۳۹۹/۰۱/۱۶
اطلاعات صندوق
متولی صندوق
مدیر سرمایه‌گذاری
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۷/۰۷/۲۸
نوع صندوق
بازارگردان
ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
۱ ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ۲,۳۵۵,۳۷۴ ۲,۳۳۹,۲۷۵ ۰ ۰ ۳۴۲,۴۰۸ ۰ ۵۰,۷۵۰ ۲۹۱,۶۵۸ ۶۸۲,۲۶۸,۱۵۶,۰۲۵
۲ ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ۲,۳۰۷,۴۲۰ ۲,۲۹۱,۳۷۸ ۰ ۰ ۳۴۲,۴۰۸ ۰ ۵۰,۷۵۰ ۲۹۱,۶۵۸ ۶۶۸,۲۹۸,۸۰۹,۹۰۹
۳ ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ۲,۳۰۷,۵۴۰ ۲,۲۹۱,۴۹۹ ۰ ۰ ۳۴۲,۴۰۸ ۰ ۵۰,۷۵۰ ۲۹۱,۶۵۸ ۶۶۸,۳۳۳,۹۱۵,۰۴۰
۴ ۱۳۹۹/۰۱/۱۳ ۲,۳۰۷,۶۶۱ ۲,۲۹۱,۶۱۹ ۰ ۰ ۳۴۲,۴۰۸ ۰ ۵۰,۷۵۰ ۲۹۱,۶۵۸ ۶۶۸,۳۶۹,۰۲۰,۲۶۴
۵ ۱۳۹۹/۰۱/۱۲ ۲,۳۰۷,۷۸۱ ۲,۲۹۱,۷۳۹ ۰ ۰ ۳۴۲,۴۰۸ ۰ ۵۰,۷۵۰ ۲۹۱,۶۵۸ ۶۶۸,۴۰۴,۱۲۵,۵۸۴
۶ ۱۳۹۹/۰۱/۱۱ ۲,۳۰۷,۹۰۱ ۲,۲۹۱,۸۶۰ ۰ ۰ ۳۴۲,۴۰۸ ۰ ۵۰,۷۵۰ ۲۹۱,۶۵۸ ۶۶۸,۴۳۹,۲۳۰,۹۹۷
۷ ۱۳۹۹/۰۱/۱۰ ۲,۲۷۳,۶۳۸ ۲,۲۵۷,۶۶۸ ۰ ۰ ۳۴۲,۴۰۸ ۰ ۵۰,۷۵۰ ۲۹۱,۶۵۸ ۶۵۸,۴۶۷,۰۴۷,۴۲۵
۸ ۱۳۹۹/۰۱/۰۹ ۲,۲۳۵,۴۰۸ ۲,۲۱۹,۶۰۲ ۰ ۰ ۳۴۲,۴۰۸ ۰ ۵۰,۷۵۰ ۲۹۱,۶۵۸ ۶۴۷,۳۶۴,۵۶۶,۸۴۵
۹ ۱۳۹۹/۰۱/۰۸ ۲,۱۷۳,۸۳۹ ۲,۱۵۸,۲۶۳ ۰ ۰ ۳۴۲,۴۰۸ ۰ ۵۰,۷۵۰ ۲۹۱,۶۵۸ ۶۲۹,۴۷۴,۷۰۹,۹۶۰
۱۰ ۱۳۹۹/۰۱/۰۷ ۲,۱۷۳,۹۵۶ ۲,۱۵۸,۳۸۰ ۰ ۰ ۳۴۲,۴۰۸ ۰ ۵۰,۷۵۰ ۲۹۱,۶۵۸ ۶۲۹,۵۰۸,۸۴۰,۷۵۳
۱۱ ۱۳۹۹/۰۱/۰۶ ۲,۱۷۴,۰۷۳ ۲,۱۵۸,۴۹۷ ۰ ۰ ۳۴۲,۴۰۸ ۰ ۵۰,۷۵۰ ۲۹۱,۶۵۸ ۶۲۹,۵۴۲,۹۷۱,۶۴۰
۱۲ ۱۳۹۹/۰۱/۰۵ ۲,۱۶۶,۶۵۰ ۲,۱۵۰,۹۲۷ ۰ ۰ ۳۴۲,۴۰۸ ۰ ۵۰,۷۵۰ ۲۹۱,۶۵۸ ۶۲۷,۳۳۵,۰۳۴,۸۳۱
۱۳ ۱۳۹۹/۰۱/۰۴ ۲,۲۹۰,۵۴۲ ۲,۲۷۳,۸۶۸ ۰ ۰ ۳۴۲,۴۰۸ ۰ ۵۰,۷۵۰ ۲۹۱,۶۵۸ ۶۶۳,۱۹۱,۸۶۱,۴۷۷
۱۴ ۱۳۹۹/۰۱/۰۳ ۲,۲۹۰,۶۶۷ ۲,۲۷۳,۹۹۳ ۰ ۰ ۳۴۲,۴۰۸ ۰ ۵۰,۷۵۰ ۲۹۱,۶۵۸ ۶۶۳,۲۲۸,۲۲۳,۸۳۱
۱۵ ۱۳۹۹/۰۱/۰۲ ۲,۲۹۰,۷۹۱ ۲,۲۷۴,۱۱۸ ۰ ۰ ۳۴۲,۴۰۸ ۰ ۵۰,۷۵۰ ۲۹۱,۶۵۸ ۶۶۳,۲۶۴,۵۸۶,۲۸۳
۱۶ ۱۳۹۹/۰۱/۰۱ ۲,۲۹۰,۹۱۶ ۲,۲۷۴,۲۴۲ ۰ ۰ ۳۴۲,۴۰۸ ۰ ۵۰,۷۵۰ ۲۹۱,۶۵۸ ۶۶۳,۳۰۰,۹۴۸,۸۲۷
۱۷ ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ ۲,۲۸۹,۹۶۹ ۲,۲۷۳,۲۹۶ ۰ ۰ ۳۴۲,۴۰۸ ۰ ۵۰,۷۵۰ ۲۹۱,۶۵۸ ۶۶۳,۰۲۴,۹۰۷,۹۴۷
۱۸ ۱۳۹۸/۱۲/۲۸ ۲,۲۹۰,۰۹۶ ۲,۲۷۳,۴۲۳ ۰ ۳,۵۰۱ ۳۴۲,۴۰۸ ۰ ۵۰,۷۵۰ ۲۹۱,۶۵۸ ۶۶۳,۰۶۱,۹۱۳,۰۳۶
۱۹ ۱۳۹۸/۱۲/۲۷ ۲,۲۶۳,۵۷۷ ۲,۲۴۶,۶۵۶ ۰ ۰ ۳۳۸,۹۰۷ ۰ ۵۰,۷۵۰ ۲۸۸,۱۵۷ ۶۴۷,۳۸۹,۷۳۱,۱۵۰
۲۰ ۱۳۹۸/۱۲/۲۶ ۲,۲۶۹,۱۲۶ ۲,۲۵۲,۳۷۹ ۰ ۰ ۳۳۸,۹۰۷ ۰ ۵۰,۷۵۰ ۲۸۸,۱۵۷ ۶۴۹,۰۳۸,۶۸۸,۲۴۴