اطلاعات سرمایه گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق: 1397/12/26
تعداد واحدهای سرمایه گذاری: 163,042
تعداد واحدهای باقی مانده: 646,958
کل خالص ارزش دارایی ها (ریال) : 139,374,101,455
قیمت صدور هر واحد (ریال): 860,587
قیمت ابطال هر واحد (ریال): 854,836
قیمت آماری هر واحد (ریال): 854,836
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق : سرمایه گذاری توسعه گوهران امید
متولی صندوق : موسسه حسابرسی و خدمات مالی فاطر
حسابرس : موسسه حسابرسی دقیق تراز سپاهان
مدیر سرمایه‌گذاری : سیمین شایقیان
مدیر ثبت : نامشخص نامشخص--
ضامن نقد شوندگی اول : نامشخص نامشخص--
تاریخ آغاز فعالیت: تاریخ آغاز فعالیت: 1397/07/28
نوع صندوق : بازارگردان
  ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
  1 1397/12/26 860,587 854,836 0 0 326,084 0 0 163,042 139,374,101,455
  2 1397/12/25 870,987 865,156 0 0 326,084 0 0 163,042 141,056,714,808
  3 1397/12/24 861,137 855,367 0 0 326,084 0 0 163,042 139,460,808,850
  4 1397/12/23 861,183 855,413 0 0 326,084 0 0 163,042 139,468,264,511
  5 1397/12/22 861,229 855,459 0 0 326,084 0 0 163,042 139,475,721,486
  6 1397/12/21 853,317 847,613 0 1,855 326,084 0 0 163,042 138,196,453,937
  7 1397/12/20 847,802 842,010 0 0 322,374 0 0 161,187 135,721,065,357
  8 1397/12/19 840,080 834,341 0 0 322,374 0 0 161,187 134,484,949,790
  9 1397/12/18 833,562 827,882 0 0 322,374 0 0 161,187 133,443,879,468
  10 1397/12/17 832,794 827,115 0 0 322,374 0 0 161,187 133,320,205,023
  11 1397/12/16 832,840 827,160 0 0 322,374 0 0 161,187 133,327,490,180
  12 1397/12/15 832,885 827,206 0 4,631 322,374 0 0 161,187 133,334,776,636
  13 1397/12/14 824,319 818,466 0 0 313,112 0 0 156,556 128,135,748,903
  14 1397/12/13 846,771 840,703 0 0 313,112 0 0 156,556 131,617,056,945
  15 1397/12/12 851,617 845,502 0 0 313,112 0 0 156,556 132,368,333,202
  16 1397/12/11 857,679 851,495 0 0 313,112 0 0 156,556 133,306,582,023
  17 1397/12/10 857,885 851,694 0 0 313,112 0 0 156,556 133,337,761,348
  18 1397/12/09 857,934 851,743 0 0 313,112 0 0 156,556 133,345,493,888
  19 1397/12/08 857,984 851,793 0 0 313,112 0 0 156,556 133,353,227,630
  20 1397/12/07 857,846 851,658 0 0 313,112 0 0 156,556 133,332,166,920