صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گوهرفام امید
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۶۰۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۴۵۵۹۷
اطلاعات سرمایه‌گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۱/۰۵/۱۷
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۴,۳۷۶,۸۷۳
تعداد واحدهای باقی مانده
۱۳,۸۶۳,۱۲۷
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۱۹,۶۹۳,۵۱۵,۰۰۵,۱۹۹
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۴,۵۰۵,۸۴۳
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۴,۴۹۹,۴۴۹
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۴,۴۹۹,۴۴۹
تاریخ انتشار
۱۴۰۱/۰۵/۱۷
اطلاعات صندوق
متولی صندوق
مدیر سرمایه‌گذاری
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۷/۰۷/۲۸
نوع صندوق
بازارگردان
انتخاب نماد بازارگردانی:
  در حال دریافت اطلاعات نمودار
  ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال قیمت آماری تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
  ۱ ۱۴۰۱/۰۵/۱۷ ۴,۵۰۵,۸۴۳ ۴,۴۹۹,۴۴۹ ۴,۴۹۹,۴۴۹ ۰ ۰ ۴,۴۹۳,۰۶۲ ۰ ۱۲۰,۵۶۵ ۴,۳۷۶,۸۷۳ ۱۹,۶۹۳,۵۱۵,۰۰۵,۱۹۹
  ۲ ۱۴۰۱/۰۵/۱۶ ۴,۵۰۵,۹۱۰ ۴,۴۹۹,۵۱۵ ۴,۴۹۹,۵۱۵ ۰ ۰ ۴,۴۹۳,۰۶۲ ۰ ۱۲۰,۵۶۵ ۴,۳۷۶,۸۷۳ ۱۹,۶۹۳,۸۰۶,۲۴۳,۸۴۳
  ۳ ۱۴۰۱/۰۵/۱۵ ۴,۵۰۵,۹۷۷ ۴,۴۹۹,۵۸۲ ۴,۴۹۹,۵۸۲ ۰ ۰ ۴,۴۹۳,۰۶۲ ۰ ۱۲۰,۵۶۵ ۴,۳۷۶,۸۷۳ ۱۹,۶۹۴,۰۹۸,۴۵۴,۴۴۱
  ۴ ۱۴۰۱/۰۵/۱۴ ۴,۴۹۹,۰۵۴ ۴,۴۹۲,۶۷۷ ۴,۴۹۲,۶۷۷ ۰ ۰ ۴,۴۹۳,۰۶۲ ۰ ۱۲۰,۵۶۵ ۴,۳۷۶,۸۷۳ ۱۹,۶۶۳,۸۷۶,۵۰۵,۴۸۸
  ۵ ۱۴۰۱/۰۵/۱۳ ۴,۴۹۹,۱۲۱ ۴,۴۹۲,۷۴۴ ۴,۴۹۲,۷۴۴ ۰ ۰ ۴,۴۹۳,۰۶۲ ۰ ۱۲۰,۵۶۵ ۴,۳۷۶,۸۷۳ ۱۹,۶۶۴,۱۶۸,۱۹۸,۶۲۰
  ۶ ۱۴۰۱/۰۵/۱۲ ۴,۴۹۹,۱۸۸ ۴,۴۹۲,۸۱۰ ۴,۴۹۲,۸۱۰ ۰ ۰ ۴,۴۹۳,۰۶۲ ۰ ۱۲۰,۵۶۵ ۴,۳۷۶,۸۷۳ ۱۹,۶۶۴,۴۶۰,۸۵۷,۹۶۷
  ۷ ۱۴۰۱/۰۵/۱۱ ۴,۴۹۴,۳۱۶ ۴,۴۸۷,۹۸۳ ۴,۴۸۷,۹۸۳ ۰ ۰ ۴,۴۹۳,۰۶۲ ۰ ۱۲۰,۵۶۵ ۴,۳۷۶,۸۷۳ ۱۹,۶۴۳,۳۳۲,۲۴۹,۲۳۶
  ۸ ۱۴۰۱/۰۵/۱۰ ۴,۴۹۰,۴۶۵ ۴,۴۸۴,۱۵۷ ۴,۴۸۴,۱۵۷ ۰ ۰ ۴,۴۹۳,۰۶۲ ۰ ۱۲۰,۵۶۵ ۴,۳۷۶,۸۷۳ ۱۹,۶۲۶,۵۸۶,۳۰۸,۰۹۱
  ۹ ۱۴۰۱/۰۵/۰۹ ۴,۵۰۷,۱۴۸ ۴,۵۰۰,۸۱۹ ۴,۵۰۰,۸۱۹ ۰ ۳۴,۳۶۶ ۴,۴۹۳,۰۶۲ ۰ ۱۲۰,۵۶۵ ۴,۳۷۶,۸۷۳ ۱۹,۶۹۹,۵۱۱,۸۰۴,۷۵۳
  ۱۰ ۱۴۰۱/۰۵/۰۸ ۴,۵۲۷,۹۰۷ ۴,۵۲۱,۴۹۰ ۴,۵۲۱,۴۹۰ ۰ ۰ ۴,۴۵۸,۶۹۶ ۰ ۱۲۰,۵۶۵ ۴,۳۴۲,۵۰۷ ۱۹,۶۳۴,۶۰۰,۳۰۵,۴۲۲
  ۱۱ ۱۴۰۱/۰۵/۰۷ ۴,۵۵۲,۹۸۵ ۴,۵۴۶,۵۴۲ ۴,۵۴۶,۵۴۲ ۰ ۰ ۴,۴۵۸,۶۹۶ ۰ ۱۲۰,۵۶۵ ۴,۳۴۲,۵۰۷ ۱۹,۷۴۳,۳۹۰,۶۵۸,۹۷۸
  ۱۲ ۱۴۰۱/۰۵/۰۶ ۴,۵۵۳,۰۵۴ ۴,۵۴۶,۶۱۱ ۴,۵۴۶,۶۱۱ ۰ ۲,۷۸۵ ۴,۴۵۸,۶۹۶ ۰ ۱۲۰,۵۶۵ ۴,۳۴۲,۵۰۷ ۱۹,۷۴۳,۶۹۱,۴۴۸,۹۲۵
  ۱۳ ۱۴۰۱/۰۵/۰۵ ۴,۵۵۴,۸۹۴ ۴,۵۴۸,۴۴۷ ۴,۵۴۸,۴۴۷ ۰ ۰ ۴,۴۵۵,۹۱۱ ۰ ۱۲۰,۵۶۵ ۴,۳۳۹,۷۲۲ ۱۹,۷۳۸,۹۹۴,۱۹۴,۸۴۱
  ۱۴ ۱۴۰۱/۰۵/۰۴ ۴,۵۵۳,۹۲۶ ۴,۵۴۷,۴۸۲ ۴,۵۴۷,۴۸۲ ۰ ۰ ۴,۴۵۵,۹۱۱ ۰ ۱۲۰,۵۶۵ ۴,۳۳۹,۷۲۲ ۱۹,۷۳۴,۸۰۵,۹۹۳,۹۵۸
  ۱۵ ۱۴۰۱/۰۵/۰۳ ۴,۵۷۹,۷۹۱ ۴,۵۷۳,۳۱۲ ۴,۵۷۳,۳۱۲ ۰ ۰ ۴,۴۵۵,۹۱۱ ۰ ۱۲۰,۵۶۵ ۴,۳۳۹,۷۲۲ ۱۹,۸۴۶,۹۰۲,۴۶۶,۷۲۸
  ۱۶ ۱۴۰۱/۰۵/۰۲ ۴,۶۰۶,۸۱۴ ۴,۶۰۰,۳۰۰ ۴,۶۰۰,۳۰۰ ۰ ۰ ۴,۴۵۵,۹۱۱ ۰ ۱۲۰,۵۶۵ ۴,۳۳۹,۷۲۲ ۱۹,۹۶۴,۰۲۳,۷۰۲,۶۹۰
  ۱۷ ۱۴۰۱/۰۵/۰۱ ۴,۶۸۸,۰۱۷ ۴,۶۸۱,۴۳۲ ۴,۶۸۱,۴۳۲ ۰ ۰ ۴,۴۵۵,۹۱۱ ۰ ۱۲۰,۵۶۵ ۴,۳۳۹,۷۲۲ ۲۰,۳۱۶,۱۱۵,۰۴۲,۰۴۱
  ۱۸ ۱۴۰۱/۰۴/۳۱ ۴,۷۱۷,۰۱۲ ۴,۷۱۰,۴۰۸ ۴,۷۱۰,۴۰۸ ۰ ۰ ۴,۴۵۵,۹۱۱ ۰ ۱۲۰,۵۶۵ ۴,۳۳۹,۷۲۲ ۲۰,۴۴۱,۸۶۲,۰۳۹,۱۰۹
  ۱۹ ۱۴۰۱/۰۴/۳۰ ۴,۷۱۷,۰۸۶ ۴,۷۱۰,۴۸۲ ۴,۷۱۰,۴۸۲ ۰ ۳۰,۶۳۷ ۴,۴۵۵,۹۱۱ ۰ ۱۲۰,۵۶۵ ۴,۳۳۹,۷۲۲ ۲۰,۴۴۲,۱۸۰,۹۸۳,۴۶۰
  ۲۰ ۱۴۰۱/۰۴/۲۹ ۴,۷۰۴,۲۸۸ ۴,۶۹۷,۶۳۷ ۴,۶۹۷,۶۳۷ ۰ ۰ ۴,۴۲۵,۲۷۴ ۰ ۱۲۰,۵۶۵ ۴,۳۰۹,۰۸۵ ۲۰,۲۴۲,۵۱۷,۹۷۱,۵۷۶
  مشاهده همه