صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گوهرفام امید
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۶۰۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۴۳۶۹۰
اطلاعات سرمایه‌گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۳۹۹/۰۴/۱۷
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۲۵۹,۱۲۸
تعداد واحدهای باقی مانده
۵۵۰,۸۷۲
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۱,۶۴۲,۸۷۳,۴۲۳,۵۷۹
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۶,۳۸۲,۵۱۴
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۶,۳۴۰,۰۰۷
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۶,۳۴۰,۰۰۷
تاریخ انتشار
۱۳۹۹/۰۴/۱۷
اطلاعات صندوق
متولی صندوق
مدیر سرمایه‌گذاری
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۷/۰۷/۲۸
نوع صندوق
بازارگردان
  در حال دریافت اطلاعات نمودار
  ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
  ۱ ۱۳۹۹/۰۴/۱۷ ۶,۳۸۲,۵۱۴ ۶,۳۴۰,۰۰۷ ۰ ۰ ۳۴۲,۴۰۸ ۰ ۸۳,۲۸۰ ۲۵۹,۱۲۸ ۱,۶۴۲,۸۷۳,۴۲۳,۵۷۹
  ۲ ۱۳۹۹/۰۴/۱۶ ۶,۱۷۱,۳۰۸ ۶,۱۳۰,۴۹۸ ۰ ۰ ۳۴۲,۴۰۸ ۱۳,۶۸۰ ۸۳,۲۸۰ ۲۵۹,۱۲۸ ۱,۵۸۸,۵۸۳,۷۲۰,۷۰۷
  ۳ ۱۳۹۹/۰۴/۱۵ ۶,۰۳۶,۶۸۳ ۵,۹۹۹,۵۷۳ ۰ ۰ ۳۴۲,۴۰۸ ۰ ۶۹,۶۰۰ ۲۷۲,۸۰۸ ۱,۶۳۶,۷۳۱,۳۹۸,۴۲۲
  ۴ ۱۳۹۹/۰۴/۱۴ ۵,۸۵۳,۰۵۶ ۵,۸۱۶,۴۵۷ ۰ ۰ ۳۴۲,۴۰۸ ۰ ۶۹,۶۰۰ ۲۷۲,۸۰۸ ۱,۵۸۶,۷۷۶,۱۳۷,۱۶۶
  ۵ ۱۳۹۹/۰۴/۱۳ ۵,۶۸۰,۶۲۰ ۵,۶۴۴,۲۲۶ ۰ ۰ ۳۴۲,۴۰۸ ۰ ۶۹,۶۰۰ ۲۷۲,۸۰۸ ۱,۵۳۹,۷۸۹,۹۰۱,۴۴۳
  ۶ ۱۳۹۹/۰۴/۱۲ ۵,۶۸۰,۸۵۶ ۵,۶۴۴,۴۶۲ ۰ ۰ ۳۴۲,۴۰۸ ۰ ۶۹,۶۰۰ ۲۷۲,۸۰۸ ۱,۵۳۹,۸۵۴,۴۳۹,۳۴۱
  ۷ ۱۳۹۹/۰۴/۱۱ ۵,۶۸۱,۰۹۳ ۵,۶۴۴,۶۹۹ ۰ ۰ ۳۴۲,۴۰۸ ۷,۵۶۸ ۶۹,۶۰۰ ۲۷۲,۸۰۸ ۱,۵۳۹,۹۱۸,۹۸۸,۵۰۱
  ۸ ۱۳۹۹/۰۴/۱۰ ۵,۵۰۸,۳۹۹ ۵,۴۷۴,۱۰۹ ۰ ۰ ۳۴۲,۴۰۸ ۰ ۶۲,۰۳۲ ۲۸۰,۳۷۶ ۱,۵۳۴,۸۰۸,۸۱۵,۱۵۷
  ۹ ۱۳۹۹/۰۴/۰۹ ۵,۳۰۵,۴۸۱ ۵,۲۷۲,۲۳۹ ۰ ۰ ۳۴۲,۴۰۸ ۰ ۶۲,۰۳۲ ۲۸۰,۳۷۶ ۱,۴۷۸,۲۰۹,۲۳۳,۵۰۸
  ۱۰ ۱۳۹۹/۰۴/۰۸ ۵,۴۳۴,۹۵۴ ۵,۴۰۰,۰۶۴ ۰ ۰ ۳۴۲,۴۰۸ ۰ ۶۲,۰۳۲ ۲۸۰,۳۷۶ ۱,۵۱۴,۰۴۸,۲۹۸,۳۵۳
  ۱۱ ۱۳۹۹/۰۴/۰۷ ۵,۳۸۰,۱۹۲ ۵,۳۴۴,۸۳۸ ۰ ۰ ۳۴۲,۴۰۸ ۰ ۶۲,۰۳۲ ۲۸۰,۳۷۶ ۱,۴۹۸,۵۶۴,۲۳۵,۸۱۶
  ۱۲ ۱۳۹۹/۰۴/۰۶ ۵,۱۹۳,۳۸۰ ۵,۱۵۹,۴۶۱ ۰ ۰ ۳۴۲,۴۰۸ ۰ ۶۲,۰۳۲ ۲۸۰,۳۷۶ ۱,۴۴۶,۵۸۹,۱۳۵,۹۳۷
  ۱۳ ۱۳۹۹/۰۴/۰۵ ۵,۱۹۳,۵۹۷ ۵,۱۵۹,۶۷۹ ۰ ۰ ۳۴۲,۴۰۸ ۰ ۶۲,۰۳۲ ۲۸۰,۳۷۶ ۱,۴۴۶,۶۵۰,۰۲۶,۶۵۰
  ۱۴ ۱۳۹۹/۰۴/۰۴ ۵,۱۹۳,۸۱۴ ۵,۱۵۹,۸۹۶ ۰ ۰ ۳۴۲,۴۰۸ ۰ ۶۲,۰۳۲ ۲۸۰,۳۷۶ ۱,۴۴۶,۷۱۰,۹۲۹,۵۰۶
  ۱۵ ۱۳۹۹/۰۴/۰۳ ۵,۱۱۳,۳۵۸ ۵,۰۸۰,۰۴۵ ۰ ۰ ۳۴۲,۴۰۸ ۰ ۶۲,۰۳۲ ۲۸۰,۳۷۶ ۱,۴۲۴,۳۲۲,۶۹۲,۴۸۲
  ۱۶ ۱۳۹۹/۰۴/۰۲ ۴,۹۵۱,۴۹۵ ۴,۹۱۹,۸۷۳ ۰ ۰ ۳۴۲,۴۰۸ ۰ ۶۲,۰۳۲ ۲۸۰,۳۷۶ ۱,۳۷۹,۴۱۴,۱۸۰,۲۷۸
  ۱۷ ۱۳۹۹/۰۴/۰۱ ۴,۷۹۳,۶۱۱ ۴,۷۶۳,۵۲۱ ۰ ۰ ۳۴۲,۴۰۸ ۰ ۶۲,۰۳۲ ۲۸۰,۳۷۶ ۱,۳۳۵,۵۷۷,۰۴۷,۲۳۳
  ۱۸ ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ ۴,۸۰۰,۹۶۵ ۴,۷۷۱,۰۸۴ ۰ ۰ ۳۴۲,۴۰۸ ۰ ۶۲,۰۳۲ ۲۸۰,۳۷۶ ۱,۳۳۷,۶۹۷,۴۱۸,۸۴۱
  ۱۹ ۱۳۹۹/۰۳/۳۰ ۴,۶۹۴,۷۰۲ ۴,۶۶۵,۲۰۷ ۰ ۰ ۳۴۲,۴۰۸ ۰ ۶۲,۰۳۲ ۲۸۰,۳۷۶ ۱,۳۰۸,۰۱۲,۱۵۴,۷۶۶
  ۲۰ ۱۳۹۹/۰۳/۲۹ ۴,۶۹۴,۸۸۸ ۴,۶۶۵,۳۹۴ ۰ ۰ ۳۴۲,۴۰۸ ۰ ۶۲,۰۳۲ ۲۸۰,۳۷۶ ۱,۳۰۸,۰۶۴,۴۶۸,۵۶۲