اطلاعات سرمایه گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق: 1397/10/25
تعداد واحدهای سرمایه گذاری: 116,152
تعداد واحدهای باقی مانده: 693,848
کل خالص ارزش دارایی ها (ریال) : 99,075,348,382
قیمت صدور هر واحد (ریال): 859,460
قیمت ابطال هر واحد (ریال): 852,980
قیمت آماری هر واحد (ریال): 852,980
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق : سرمایه گذاری توسعه گوهران امید
متولی صندوق : موسسه حسابرسی و خدمات مالی فاطر
حسابرس : موسسه حسابرسی دقیق تراز سپاهان
مدیر سرمایه‌گذاری : سیمین شایقیان
مدیر ثبت : نامشخص نامشخص--
ضامن نقد شوندگی اول : نامشخص نامشخص--
تاریخ آغاز فعالیت: تاریخ آغاز فعالیت: 1397/07/28
نوع صندوق : بازارگردان
  ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
  1 1397/10/25 859,460 852,980 0 0 232,304 0 0 116,152 99,075,348,382
  2 1397/10/24 859,551 853,176 0 0 232,304 0 0 116,152 99,098,093,555
  3 1397/10/23 860,309 853,921 0 3,059 232,304 0 0 116,152 99,184,618,804
  4 1397/10/22 851,432 844,970 0 0 226,186 0 0 113,093 95,560,209,672
  5 1397/10/21 853,767 847,232 0 0 226,186 0 0 113,093 95,815,990,048
  6 1397/10/20 853,803 847,268 0 0 226,186 0 0 113,093 95,820,110,456
  7 1397/10/19 853,840 847,304 0 0 226,186 0 0 113,093 95,824,204,064
  8 1397/10/18 855,841 849,299 0 0 226,186 0 0 113,093 96,049,809,718
  9 1397/10/17 857,320 851,072 0 0 226,186 0 0 113,093 96,250,240,950
  10 1397/10/16 863,085 857,043 0 11,699 226,186 0 0 113,093 96,925,569,803
  11 1397/10/15 863,779 857,200 0 0 202,788 0 0 101,394 86,914,920,165
  12 1397/10/14 872,224 865,921 0 0 202,788 0 0 101,394 87,799,204,627
  13 1397/10/13 872,241 865,938 0 0 202,788 0 0 101,394 87,800,956,281
  14 1397/10/12 872,258 865,955 0 0 202,788 0 0 101,394 87,802,652,223
  15 1397/10/11 875,615 869,253 0 0 202,788 0 0 101,394 88,137,043,658
  16 1397/10/10 881,434 875,005 0 0 202,788 0 0 101,394 88,720,276,446
  17 1397/10/09 886,154 879,639 0 0 202,788 0 0 101,394 89,190,083,950
  18 1397/10/08 863,737 857,391 0 0 202,788 0 0 101,394 86,934,315,352
  19 1397/10/07 844,688 838,467 0 0 202,788 0 0 101,394 85,015,538,330
  20 1397/10/06 844,732 838,512 0 0 202,788 0 0 101,394 85,020,063,562