اطلاعات سرمایه گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق: 1398/03/04
تعداد واحدهای سرمایه گذاری: 199,426
تعداد واحدهای باقی مانده: 610,574
کل خالص ارزش دارایی ها (ریال) : 205,886,102,381
قیمت صدور هر واحد (ریال): 1,037,680
قیمت ابطال هر واحد (ریال): 1,032,393
قیمت آماری هر واحد (ریال): 1,032,393
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق : سرمایه گذاری توسعه گوهران امید
متولی صندوق : موسسه حسابرسی و خدمات مالی فاطر
حسابرس : موسسه حسابرسی دقیق تراز سپاهان
مدیر سرمایه‌گذاری : مهرداد محمدبیگلو
تاریخ آغاز فعالیت: تاریخ آغاز فعالیت: 1397/07/28
نوع صندوق : بازارگردان
  ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
  1 1398/03/04 1,037,680 1,032,393 0 0 398,852 0 0 199,426 205,886,102,381
  2 1398/03/03 1,037,144 1,031,822 0 0 398,852 0 0 199,426 205,772,120,575
  3 1398/03/02 1,037,169 1,031,846 0 36,384 398,852 0 0 199,426 205,776,965,767
  4 1398/03/01 1,035,584 1,029,074 0 0 326,084 0 0 163,042 167,782,242,365
  5 1398/02/31 1,032,165 1,025,641 0 0 326,084 0 0 163,042 167,222,518,996
  6 1398/02/30 1,038,883 1,031,970 0 0 326,084 0 0 163,042 168,254,495,472
  7 1398/02/29 1,039,428 1,032,569 0 0 326,084 0 0 163,042 168,352,180,489
  8 1398/02/28 1,028,233 1,021,867 0 0 326,084 0 0 163,042 166,607,205,715
  9 1398/02/27 1,007,452 1,001,417 0 0 326,084 0 0 163,042 163,273,010,706
  10 1398/02/26 1,007,500 1,001,464 0 0 326,084 0 0 163,042 163,280,763,834
  11 1398/02/25 1,007,547 1,001,512 0 0 326,084 0 0 163,042 163,288,518,355
  12 1398/02/24 1,018,390 1,012,278 0 0 326,084 0 0 163,042 165,043,765,134
  13 1398/02/23 1,000,444 994,408 0 0 326,084 0 0 163,042 162,130,235,126
  14 1398/02/22 980,614 974,691 0 0 326,084 0 0 163,042 158,915,631,989
  15 1398/02/21 1,006,354 1,000,283 0 0 326,084 0 0 163,042 163,088,133,965
  16 1398/02/20 1,029,655 1,023,396 0 0 326,084 0 0 163,042 166,856,517,760
  17 1398/02/19 1,029,703 1,023,444 0 0 326,084 0 0 163,042 166,864,345,296
  18 1398/02/18 1,029,751 1,023,492 0 0 326,084 0 0 163,042 166,872,174,443
  19 1398/02/17 1,002,397 996,347 0 0 326,084 0 0 163,042 162,446,403,935
  20 1398/02/16 1,040,113 1,033,804 0 0 326,084 0 0 163,042 168,553,487,575