صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گوهرفام امید
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۶۰۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۴۳۶۹۰
امیدنامه صندوق
امیدنامه
تاریخ بارگزاری توضیحات دانلود
۱۳۹۷/۰۸/۲۷ OmidName امیدنامه
تغییرات امیدنامه
تاریخ بارگزاری توضیحات دانلود
۱۳۹۸/۰۶/۲۷ تصمیمات مجمع مورخ ۱۳۹۸۰۶۱۳ صندوق سرمايه گذاري اختصاصي بازارگرداني گوهر فام اميد در خصوص افزایش سقف هزینه ها و حذف شرکت مرجان کار از فعالیت بازارگردانی تغییرات امیدنامه
۱۳۹۸/۰۳/۲۲ تصمیمات مجمع مورخ ۱۳۹۸.۰۳.۰۱ صندوق سرمايه گذاري اختصاصي بازارگرداني گوهر فام اميد در خصوص حق عضویت در کانون کارگزاران تغییرات امیدنامه
۱۳۹۸/۰۳/۲۲ تصمیمات مجمع مورخ ۱۳۹۸.۰۳.۰۱ صندوق سرمايه گذاري اختصاصي بازارگرداني گوهر فام اميد در خصوص تغییر حسابرس تغییرات امیدنامه