صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گوهرفام امید
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۶۰۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۴۳۶۹۰
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ سهام سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی
۵۱ ۱۳۹۹/۰۱/۱۸ ۵۸۶,۵۸۰ ۸۳.۰۷ % ۶,۵۱۰ ۰.۹۲ % ۰ ۰ % ۸۴,۹۵۳ ۱۲.۰۳ % ۲۸,۰۷۵ ۳.۹۸ % ۵۸۶,۵۸۰ ۸۳.۰۷ %
۵۲ ۱۳۹۹/۰۱/۱۷ ۵۸۴,۶۶۶ ۸۴.۰۶ % ۶,۴۹۲ ۰.۹۳ % ۰ ۰ % ۷۳,۰۶۱ ۱۰.۵ % ۳۱,۳۳۸ ۴.۵۱ % ۵۸۴,۶۶۶ ۸۴.۰۶ %
۵۳ ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ۵۸۶,۸۲۰ ۸۵.۴۹ % ۶,۴۸۸ ۰.۹۵ % ۰ ۰ % ۶۵,۷۰۷ ۹.۵۷ % ۲۷,۴۱۲ ۳.۹۹ % ۵۸۶,۸۲۰ ۸۵.۴۹ %
۵۴ ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ۵۸۴,۷۲۰ ۸۶.۹۶ % ۶,۴۷۵ ۰.۹۶ % ۰ ۰ % ۵۱,۰۵۵ ۷.۵۹ % ۳۰,۱۷۳ ۴.۴۹ % ۵۸۴,۷۲۰ ۸۶.۹۶ %
۵۵ ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ۵۸۴,۷۲۰ ۸۶.۹۶ % ۶,۴۷۵ ۰.۹۶ % ۰ ۰ % ۵۱,۰۵۵ ۷.۵۹ % ۳۰,۱۷۴ ۴.۴۹ % ۵۸۴,۷۲۰ ۸۶.۹۶ %
۵۶ ۱۳۹۹/۰۱/۱۳ ۵۸۴,۷۲۰ ۸۶.۹۶ % ۶,۴۷۵ ۰.۹۶ % ۰ ۰ % ۵۱,۰۵۵ ۷.۵۹ % ۳۰,۱۷۵ ۴.۴۹ % ۵۸۴,۷۲۰ ۸۶.۹۶ %
۵۷ ۱۳۹۹/۰۱/۱۲ ۵۸۴,۷۲۰ ۸۶.۹۶ % ۶,۴۷۵ ۰.۹۶ % ۰ ۰ % ۵۱,۰۵۵ ۷.۵۹ % ۳۰,۱۷۵ ۴.۴۹ % ۵۸۴,۷۲۰ ۸۶.۹۶ %
۵۸ ۱۳۹۹/۰۱/۱۱ ۵۸۴,۷۲۰ ۸۶.۹۶ % ۶,۴۷۵ ۰.۹۶ % ۰ ۰ % ۵۱,۰۵۵ ۷.۵۹ % ۳۰,۱۷۶ ۴.۴۹ % ۵۸۴,۷۲۰ ۸۶.۹۶ %
۵۹ ۱۳۹۹/۰۱/۱۰ ۵۸۲,۱۰۲ ۸۷.۸۷ % ۶,۴۴۰ ۰.۹۷ % ۰ ۰ % ۵۱,۰۵۵ ۷.۷۱ % ۲۲,۸۲۳ ۳.۴۵ % ۵۸۲,۱۰۲ ۸۷.۸۷ %
۶۰ ۱۳۹۹/۰۱/۰۹ ۵۷۶,۱۵۵ ۸۸.۴۶ % ۶,۴۱۲ ۰.۹۸ % ۰ ۰ % ۴۳,۴۴۸ ۶.۶۷ % ۲۵,۲۶۸ ۳.۸۸ % ۵۷۶,۱۵۵ ۸۸.۴۶ %