صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گوهرفام امید
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۶۰۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۴۳۶۹۰
لیست NAV

لیست NAV

ردیف نام گروه تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
101 صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گوهرفام امید 1398/11/27 2,145,272 2,130,222 0 0 337,979 0 50,750 287,229 611,861,424,109
102 صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گوهرفام امید 1398/11/26 2,045,342 2,030,984 0 0 337,979 0 50,750 287,229 583,357,376,927
103 صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گوهرفام امید 1398/11/25 1,972,623 1,958,772 0 0 337,979 0 50,750 287,229 562,616,025,022
104 صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گوهرفام امید 1398/11/24 1,972,730 1,958,879 0 0 337,979 0 50,750 287,229 562,646,804,104
105 صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گوهرفام امید 1398/11/23 1,972,837 1,958,986 0 0 337,979 0 50,750 287,229 562,677,583,272
106 صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گوهرفام امید 1398/11/22 1,898,781 1,885,426 0 3,518 337,979 0 50,750 287,229 541,548,909,888
107 صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گوهرفام امید 1398/11/21 1,887,183 1,873,662 0 0 334,461 0 50,750 283,711 531,578,449,348
108 صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گوهرفام امید 1398/11/20 1,874,075 1,860,824 0 0 334,461 0 50,750 283,711 527,936,302,163
109 صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گوهرفام امید 1398/11/19 1,863,336 1,850,080 0 0 334,461 0 50,750 283,711 524,888,039,484
110 صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گوهرفام امید 1398/11/18 1,795,232 1,782,764 0 0 334,461 0 50,750 283,711 505,789,756,051
111 صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گوهرفام امید 1398/11/17 1,795,330 1,782,862 0 0 334,461 0 50,750 283,711 505,817,481,378
112 صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گوهرفام امید 1398/11/16 1,795,427 1,782,959 0 0 334,461 0 50,750 283,711 505,845,206,732
113 صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گوهرفام امید 1398/11/15 1,803,103 1,790,491 0 0 334,461 0 50,750 283,711 507,981,930,252
114 صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گوهرفام امید 1398/11/14 1,828,648 1,815,949 0 0 334,461 0 50,750 283,711 515,204,620,927
115 صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گوهرفام امید 1398/11/13 1,756,696 1,744,991 0 0 334,461 0 50,750 283,711 495,073,123,459
116 صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گوهرفام امید 1398/11/12 1,758,097 1,746,317 0 0 334,461 0 50,750 283,711 495,449,378,251
117 صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گوهرفام امید 1398/11/11 1,754,749 1,742,959 0 0 334,461 0 50,750 283,711 494,496,567,336
118 صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گوهرفام امید 1398/11/10 1,754,842 1,743,052 0 0 334,461 0 50,750 283,711 494,522,921,760
119 صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گوهرفام امید 1398/11/09 1,754,935 1,743,145 0 0 334,461 0 50,750 283,711 494,549,276,213
120 صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گوهرفام امید 1398/11/08 1,755,028 1,743,237 0 0 334,461 0 50,750 283,711 494,575,630,693