صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گوهرفام امید
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۶۰۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۴۳۶۹۰
لیست NAV

لیست NAV

ردیف نام گروه تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
61 صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گوهرفام امید 1399/01/08 2,173,839 2,158,263 0 0 342,408 0 50,750 291,658 629,474,709,960
62 صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گوهرفام امید 1399/01/07 2,173,956 2,158,380 0 0 342,408 0 50,750 291,658 629,508,840,753
63 صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گوهرفام امید 1399/01/06 2,174,073 2,158,497 0 0 342,408 0 50,750 291,658 629,542,971,640
64 صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گوهرفام امید 1399/01/05 2,166,650 2,150,927 0 0 342,408 0 50,750 291,658 627,335,034,831
65 صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گوهرفام امید 1399/01/04 2,290,542 2,273,868 0 0 342,408 0 50,750 291,658 663,191,861,477
66 صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گوهرفام امید 1399/01/03 2,290,667 2,273,993 0 0 342,408 0 50,750 291,658 663,228,223,831
67 صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گوهرفام امید 1399/01/02 2,290,791 2,274,118 0 0 342,408 0 50,750 291,658 663,264,586,283
68 صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گوهرفام امید 1399/01/01 2,290,916 2,274,242 0 0 342,408 0 50,750 291,658 663,300,948,827
69 صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گوهرفام امید 1398/12/29 2,289,969 2,273,296 0 0 342,408 0 50,750 291,658 663,024,907,947
70 صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گوهرفام امید 1398/12/28 2,290,096 2,273,423 0 3,501 342,408 0 50,750 291,658 663,061,913,036
71 صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گوهرفام امید 1398/12/27 2,263,577 2,246,656 0 0 338,907 0 50,750 288,157 647,389,731,150
72 صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گوهرفام امید 1398/12/26 2,269,126 2,252,379 0 0 338,907 0 50,750 288,157 649,038,688,244
73 صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گوهرفام امید 1398/12/25 2,280,105 2,263,425 0 0 338,907 0 50,750 288,157 652,221,886,821
74 صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گوهرفام امید 1398/12/24 2,286,593 2,269,899 0 0 338,907 0 50,750 288,157 654,087,351,495
75 صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گوهرفام امید 1398/12/23 2,308,898 2,292,113 0 0 338,907 0 50,750 288,157 660,488,455,314
76 صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گوهرفام امید 1398/12/22 2,309,026 2,292,241 0 0 338,907 0 50,750 288,157 660,525,228,314
77 صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گوهرفام امید 1398/12/21 2,309,154 2,292,368 0 0 338,907 0 50,750 288,157 660,562,001,411
78 صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گوهرفام امید 1398/12/20 2,301,041 2,284,292 0 0 338,907 0 50,750 288,157 658,234,612,707
79 صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گوهرفام امید 1398/12/19 2,314,347 2,297,804 0 0 338,907 0 50,750 288,157 662,128,250,090
80 صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گوهرفام امید 1398/12/18 2,322,334 2,305,859 0 0 338,907 0 50,750 288,157 664,449,523,426