صورت‌های مالی صندوق

تاریخ تاریخ آپلود توضیحات دانلود
1398/03/29 1398/03/29 صورتهاي مالي هفت ماه و 26 روزه منتهي به تاريخ 31 اردیبهشت ماه 1398 صندوق سرمايه گذاري اختصاصي گوهرفام اميد (حسابرسی نشده) دانلود
1398/03/20 1398/03/20 گزارش عملکرد مدیر صندوق دوره 7 ماه و 26 روزه منتهی به 1398/02/31 سرمايه گذاري اختصاصي بازارگرداني گوهر فام اميد دانلود
1398/03/12 1398/03/12 صورت وضعیت پورتفوی صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازار گردانی گوهر فام امید دوره 1 ماهه منتهی به 980231(اردیبهشت ماه) دانلود
1398/02/08 1398/02/08 صورت وضعيت پورتفوي صندوق سرمايه گذاري اختصاصي بازار گرداني گوهر فام اميد دوره 1 ماهه منتهي به 98/01/31(فروردین ماه) دانلود
1398/01/07 1398/01/07 صورت وضعیت پورتفوی صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازار گردانی گوهر فام امید دوره 1 ماهه منتهی به 97/12/29(اسفند ماه) دانلود
1398/01/06 1398/01/06 گزارش عملکرد صندوق سرمايه گذاري اختصاصي بازارگرداني گوهر فام اميد چهارماه و 26 روزه منتهي به 1397/11/30 دانلود
1398/01/06 1398/01/06 صورتهاي مالي چهارماه و 26 روزه منتهي به تاريخ 30 بهمن ماه 1397 صندوق سرمايه گذاري اختصاصي گوهرفام اميد (حسابرسی شده) دانلود
1397/12/19 1397/12/19 صورتهاي مالي چهارماه و 26 روزه منتهي به تاريخ 30 بهمن ماه 1397 صندوق سرمايه گذاري اختصاصي گوهرفام اميد (حسابرسی نشده) دانلود
1397/12/19 1397/12/19 صورتهاي مالي چهارماه و 26 روزه منتهي به تاريخ 30 بهمن ماه 1397 صندوق سرمايه گذاري اختصاصي گوهرفام اميد دانلود
1397/12/06 1397/12/06 صورت وضعیت پورتفوی صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازار گردانی گوهر فام امید دوره 1 ماهه منتهی به 971130(بهمن ماه) دانلود
1397/11/07 1397/11/07 صورت وضعیت پورتفوی صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازار گردانی گوهر فام امید دوره 1 ماهه منتهی به 971030(دی ماه) دانلود
1397/10/16 1397/10/16 اطلاعات و صورت‌هاي مالي مياندوره‌اي 1 ماه و 26 روز منتهي به 1397/08/30(اصلاحیه) دانلود
1397/10/02 1397/10/02 صورت وضعیت پورتفوی صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازار گردانی گوهر فام امید دوره 1 ماهه منتهی به 970930(آذر ماه) دانلود
1397/10/01 1397/10/01 گزارش عملکرد صندوق سرمايه گذاري اختصاصي بازارگرداني گوهر فام اميد 3 ماهه منتهي به 1397/08/30 دانلود
1397/09/28 1397/09/28 اطلاعات و صورت‌هاي مالي مياندوره‌اي 1 ماه و 26 روز منتهي به 1397/08/30 دانلود
1397/09/25 1397/09/25 افشای گزارش وضعیت ماهانه پورتفو - آبان 97 دانلود
1397/09/25 1397/09/25 افشای گزارش وضعیت ماهانه پورتفو - مهر97 دانلود
1397/09/25 1397/09/25 افشای گزارش وضعیت ماهانه پورتفو - شهریور97 دانلود