صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گوهرفام امید
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۶۰۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۴۳۶۹۰
لیست NAV

لیست NAV

ردیف نام گروه تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
121 صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گوهرفام امید 1398/11/07 1,698,190 1,686,703 0 0 334,461 0 50,750 283,711 478,536,176,295
122 صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گوهرفام امید 1398/11/06 1,691,819 1,680,295 0 0 334,461 0 50,750 283,711 476,718,043,849
123 صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گوهرفام امید 1398/11/05 1,701,154 1,689,524 0 0 334,461 0 50,750 283,711 479,336,458,529
124 صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گوهرفام امید 1398/11/04 1,654,950 1,643,623 0 0 334,461 0 50,750 283,711 466,313,873,940
125 صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گوهرفام امید 1398/11/03 1,655,040 1,643,713 0 0 334,461 42,200 50,750 283,711 466,339,511,216
126 صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گوهرفام امید 1398/11/02 1,746,613 1,736,752 0 0 334,461 0 8,550 325,911 566,026,584,548
127 صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گوهرفام امید 1398/11/01 1,752,649 1,742,854 0 0 334,461 0 8,550 325,911 568,015,356,843
128 صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گوهرفام امید 1398/10/30 1,778,508 1,768,131 0 0 334,461 0 8,550 325,911 576,253,352,466
129 صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گوهرفام امید 1398/10/29 1,798,194 1,787,994 0 0 334,461 0 8,550 325,911 582,727,014,285
130 صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گوهرفام امید 1398/10/28 1,803,735 1,793,739 0 0 334,461 0 8,550 325,911 584,599,152,677
131 صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گوهرفام امید 1398/10/27 1,781,576 1,772,046 0 0 334,461 0 8,550 325,911 577,529,196,782
132 صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گوهرفام امید 1398/10/26 1,781,652 1,772,122 0 0 334,461 0 8,550 325,911 577,554,203,772
133 صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گوهرفام امید 1398/10/25 1,781,729 1,772,199 0 0 334,461 0 8,550 325,911 577,579,210,786
134 صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گوهرفام امید 1398/10/24 1,778,019 1,768,627 0 0 334,461 8,550 8,550 325,911 576,415,010,421
135 صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گوهرفام امید 1398/10/23 1,809,243 1,799,935 0 0 334,461 0 0 334,461 602,007,978,404
136 صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گوهرفام امید 1398/10/22 1,758,637 1,749,646 0 0 334,461 0 0 334,461 585,188,428,105
137 صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گوهرفام امید 1398/10/21 1,708,060 1,699,282 0 0 334,461 0 0 334,461 568,343,651,162
138 صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گوهرفام امید 1398/10/20 1,680,954 1,668,323 0 0 334,461 0 0 334,461 557,988,942,031
139 صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گوهرفام امید 1398/10/19 1,681,051 1,668,421 0 15,991 334,461 0 0 334,461 558,021,622,334
140 صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گوهرفام امید 1398/10/18 1,649,386 1,636,121 0 0 318,470 0 0 318,470 521,055,456,556